община две могили

Община Две могили ще кандидатства по „Красива България“ за основен ремонт на сградата на бившето БКС

Време за прочитане: 2 мин.

Община Две могили има готовност да кандидатства с проект „Основен ремонт на сграда с идентификатор 20184.1.2099.5, находяща се в град Две могили, Община Две могили, област Русе“. Общата стойност на проекта е 359 710,00 лв.

В архитектурно отношение, обектът се състои от самостоятелна едноетажна сграда. Строежът е съществуваща сграда. Конструкцията е монолитна. Външните и вътрешни стени са изпълнени от силикатни решетъчни тухли с дебелина 25 см. двустранно измазани с варо – циментов разтвор с дебелина 20 мм.

Покривна конструкция е скатна с наклон 30 %. Покривното покритие е от поцинкована ламарина. Всички помещения са в силно компрометирано състояние и се нуждаят от основен ремонт. Дограмата, външните и интериорните врати са дървени и метални и са в силно влошено състояние. Санитарните и обслужващите помещения са с остаряло оборудване и покрития, които се нуждаят от основно обновяване.

Общото състояние на носещата конструкция на сградата е добро, като не се наблюдават провисвания и деформации по носещите елементи, а само единични пукнатини по преградните стени. От атмосферните влияния сградата е видимо амортизирала и се нуждае от незабавно извършване на ремонтни дейности за запазване на сигурността и годността за експлоатация на сградата.

С настоящият проект се предвижда изпълнението на следните строително-ремонтни работи:

  • Подмяна на прозорци;
  • Подмяна на външни и вътрешни врати;
  • Външна топлоизолация;
  • Ремонтни дейности по помещенията.

Финансовата рамка на всяко проектно предложение по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” е от 60 000 до 400 000 лв. с ДДС, като финансирането от ПКБ е най-много 120 000 лв. с ДДС, а съфинансирането от страна на кандидата трябва да е най-малко 50 % от общия бюджет на проектното предложение.

Дяловото участие на Община Две могили по проекта е 240 286,00 лв. (двеста и четиридесет хиляди двеста осемдесет и шест лева) или 66,80 % от общата стойност на проектното предложение.

Днес общинските съветници в Две могили дадоха своето съгласие за отпускане на сумата 240 286,00 лв. (двеста и четиридесет хиляди двеста осемдесет и шест лева) или 66,80 % от общата стойност 359 710,00 лв. на проект „Основен ремонт на сграда с идентификатор 20184.1.2099.5, находяща се в град Две могили, Община Две могили, област Русе“ по проект „Красива България“ към МТСП за кампания 2021 г.

Средствата трябва да бъдат предвидени в Бюджета на Община Две могили за 2021 г.

Кметът на общината трябва да предприеме необходимите действия за изпълнение решението и да осъществи контрол върху разходването на средствата.

Кметът на Община Две могили Божидар Борисов аргументира нуждата от ремонта пред съветниците и представи визията си за бъдещото предприятие и неговото функциониране. То ще има ангажименти със сметосъбиране, сметоизвозване с поддръжката на територията на общината – от косачки и резачки за зеленина до миниснегорини за почистване.

Сподели:

Още новини от деня