община-две-могили-сграда

Община Две могили ще кандидатства с румънски партньор с проекта „Зелена инфраструктура за подобряване защитата и опазването на природата и биоразнообразието, включително в градските райони“

Днес Общински съвет – Две могили даде своето съгласие за кандидатстване на Община Две могили като партньор по Приоритет 2 A по-зелен регион, специфичен приоритет 2.7 от Програма Интеррег VI-A „Румъния – България“ 2021-2027 с проектно предложение: „Зелена инфраструктура за подобряване защитата и опазването на природата и биоразнообразието, включително в градските райони“.

Ще бъде осигурен минимум 2 % собствен принос от одобрения бюджет по проект: „Зелена инфраструктура за подобряване защитата и опазването на природата и биоразнообразието, включително в градските райони“.

Министерство на регионалното развитие и публичната администрация на Румъния в качеството му на Управляващ орган по Програма Интеррег VI-A „Румъния – България“ 2021-2027, заедно с Министерството на регионалното развитие и благоустройството на България, в качеството му на Национален партниращ орган обявиха покана за набиране на проектни предложения.

Отворената покана е в рамките на Приоритет 2 A по-зелен регион, специфичен приоритет 2.7 от новата кохезионна политика на ЕС – Екологичен, нисковъглероден преход към нетна нулева въглеродна икономика и устойчива Европа. Средства в размер на 35 млн. евро ще бъдат насочени към проекти за подобряване защитата и опазването на природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура, включително в градските райони, както и намаляване на замърсяването. Европейското финансиране е 80%, а останалите 20% са национално финансиране и собствен принос. Министерството на регионалното развитие и благоустройството като Национален орган осигурява 18% от националното съфинансиране, а бенефициерите трябва да осигурят 2% собствен принос.

Съгласно изискванията за кандидатстване по Програма Интеррег VI-A „Румъния – България“ 2021-2027, Община Две могили може да кандидатства за финансиране по Приоритет 2 A по-зелен регион, специфичен приоритет 2.7.

Основната цел на специфичен приоритет 2.7 е: Подобряване на защитата и опазването на природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура, включително в градските райони и намаляване на всички форми на замърсяване.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по Приоритет 2 A по-зелен регион от Програма Интеррег VI-A „Румъния – България“ 2021-2027 е до 11.09.2023 г.

Община Две могили има възможност да участва като водещ партньор при кандидатстването с проектно предложение с работно заглавие: Зелена инфраструктура за подобряване защитата и опазването на природата и биоразнообразието, включително в градските райони“ по Приоритет 2 A по-зелен регион, специфичен приоритет 2.7 от Програма Интеррег VI-A „Румъния – България“ 2021-2027.

Партньори по проекта: Община Две могили и Община Копацени Адунати, Румъния.

Приблизителният бюджет на съвместния проект е до 1,5 милиона евро за всеки от партньорите.

Общата цел на проекта е съвместно развитие на зелена инфраструктура и съвместен мониторинг на екосистемите за подобряване защитата и опазването на природата в градските райони на партньорите.

Сподели: