Община Иваново

Община Иваново започна процедура по изземване на безстопанствен имот в Червен

Време за прочитане: < 1 мин.

Община Иваново уведоми всички заинтересовани лица за започване на административно производство за издаване на заповед за завземане на безстопанствен недвижим имот, а именно: Урегулиран поземлен имот І – за база на археолога с площ от 697 кв.м. в кв. 2 по регулационния план на с. Червен, общ. Иваново, обл. Русе, одобрен със Заповед № 96/27.05.1990 г., ведно с находящите се в имота две паянтови постройки с площ от 79 и 16 кв.м. и два навеса с площ от 23 и 21 кв.м., при граници и съседи: на север – землищна граница, на изток – землищна граница; на юг – УПИ ІІ-33, на запад – улица.

На основание чл. 69 от АПК заинтересованите лица в производството по издаване на акта могат да участват в него чрез писмени предложения и възражения на е-mаil адрес: obshtina@ivanovo.bg или в деловодството на Община Иваново, на адрес: с. Иваново, ул. „Олимпийска“ № 75, в срок от един месец от деня на уведомяването, или от датата на публикуване на съобщението по чл. 66 от АПК в официалния сайт на община Иваново: http://www.ivanovo.bg/.

Сподели:

Още новини от деня