Ивановски скални църкви

Община Иваново иска да придобие безвъзмездното управление върху Археологически резерват „Скални църкви“ за 10 години

Време за прочитане: < 1 мин.

Общинският съвет даде своето съгласие Община Иваново да придобие безвъзмездно управление по реда на чл. 12, ал. 4, т. 1 от Закона за културното наследство за срок от 10 години върху Археологически резерват „Скални църкви – с. Иваново“ – реална част от териториалния обхват на резервата с обща площ 157,9 ха, находящ се в земището на с. Иваново, общ. Иваново, обл. Русе, подробно описан в Акт за изключителна държавна собственост (АИДС) № 1663/09.10.2018 г., утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството и поземлени имоти с идентификатори 32095.301.3 с площ 52561 кв.м., 32095.301.4 с площ 67477 кв.м., 32095.301.5 с площ 25249 кв.м. и 32095.301.6 с площ 61760 кв.м., по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Иваново, общ. Иваново, обл. Русе, одобрени със Заповед № РД-18-89 от 18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с трайно предназначение на територията „Защитена“ и начин на трайно ползване „Резерват“, които съгласно Заповед № РД 9Д-1/18.08.2017 г. на заместник-министъра на културата представляват част от териториалния обхват на резервата и съгласно АИДС № 1663/09.10.2018 г. са с предоставени права на управление на Министерство на културата, за осъществяване на дейности, свързани с опазването и представянето на културните ценности.

Кметът на Община Иваново ще предприеме необходимите действия за провеждане и финализиране на процедурата за предоставяне на безвъзмездно управление по реда на чл. 12, ал. 4, т. 1 от Закона за културното наследство върху описания имот и при приемане на решение на Министерския съвет, да сключи въз основа на него договор с министъра на културата или оправомощено от него лице.

Сподели:

Още новини от деня