Община Иваново няма да внася отчисления по чл. 60 и 64 от ЗУО през 2024 година, а ще ги разходва за дейности, свързани с управление на отпадъците

В бр. 108 от 30.12.2023 г. на Държавен вестник е публикуван Закон за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

С § 26 на Закона се създава нов § 21 в Преходните и заключителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците (ЗУО): „Месечните обезпечения и отчисления за 2023 г. и 2024 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и т. 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците може да се разходват по решение на общинския съвет чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетият от общинския съвет начин за определяне и размер на таксата за битови отпадъци. Средствата могат да бъдат използвани и за почистване на нерегламентирано изхвърлени отпадъци.“

В края на този месец общинските съветници в Иваново ще гласуват Община Иваново да не внася дължимите отчисления по чл. 60 и 64 от ЗУО за депонираните от нея смесени битови отпадъци на регионално депо – Русе през 2024 година и да ги разходва за дейности, свързани с управление на отпадъците.

Кметът на Община Иваново ще извърши необходимите вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетият от общинския съвет начин за определяне и размер на таксата за битови отпадъци, за финансиране на разходите по план-сметка по чл. 66 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) за 2024 г.

Сподели: