На 5 август ще бъде нарушено нормалното водоподаване в Пейчиново и Босилковци

Община Иваново прие извършени инвестиции от ВиК за над 700 хил. лева през 2020 година

Общински съвет – Иваново одобри и прие като активи публична общинска собственост следните инвестиции, извършени от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе през 2020 г. на обща стойност 736 284,36 лв. без ДДС. Кметът на Община Иваново ще подпише приемо-предавателен протокол с „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе за приетите активи. Дадено е съгласие приетите активи да преминат в управление на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе за дейността стопанисване, поддържане, експлоатация и предоставяне на ВиК услуги на потребителите, на инвестиции на обща стойност 736 284,36 лв. (седемстотин тридесет и шест хиляди двеста осемдесет и четири лева и тридесет и шест стотинки) без ДДС, финансирани от ВиК оператора през 2020 г. като задължителни, поети като ангажимент при сключване на Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен между оператора „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе и Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе.

Кметът на Община Иваново ще изпрати копие от настоящото решение на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе, което да се счита за уведомление по реда на § 9, ал. 10 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. ДВ бр. 103 от 2013 г., изм. и доп. ДВ бр. 58 от 2015 г.) и да подпише всички необходими документи за предаване на активите и последващо изпълнение на решението.

Сподели: