община иваново

Община Иваново ще въведе сама система за разделно събиране на отпадъци

Община Иваново има намерение да организира на нейна територия система за разделно събиране на отпадъчни материали – хартия, картон, метали, пластмаси и стъкло, генерирани от домакинствата, като закупи 100 броя собствени съдове за разделно събиране на отпадъчни материали с ориентировъчна сума до 80 000 лева без ДДС. Ще бъде сключен договор по чл. 20, ал. 1, т. 2 от ЗУО в съответствие с чл. 20, ал. 4 от ЗУО при условия и ред, определен с решение на Общинския съвет с лице, притежаващо съответните разрешителни и регистрационни документи по ЗУО за извършване на дейности по събиране, транспортиране и оползотворяване /включващо като минимум предварително третиране – сортиране, балиране и др./ на отпадъци на територията на Община Иваново. Предвижда се договорът да е със срок от 1 година. Ориентировъчната сума за събиране и транспортиране е до 40 000 лева без ДДС, а за предварително третиране – до 60 000 лева без ДДС.

Системата ще включва 50 точки за събиране на отпадъци във всички населени места, като на всяка бъдат разположени по 2 контейнера тип „иглу“ с вместимост 1.5 м3 – с жълт цвят – за хартия и картон, пластмаса и метали, както и със зелен цвят – за стъкло.

Площадката за предварително третиране, до която ще се транспортират разделно събраните отпадъци, ще бъде разположена на територията на община Иваново. Веднъж месечно ще се обслужват съдовете за отпадъци от стъкло, а 3 пъти месечно – тези с жълт цвят.

Предстои решение да вземат общинските съветници в Иваново през този месец.

Община Иваново е отправяла запитвания до организации за оползотворяване на отпадъци от опаковки за сключване на договор за сътрудничество при изграждането на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки, в която да се включат и отпадъчните материали от хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата. Отговор от страна на ООп не е получен.

Сподели: