Служители на Окръжен съд - Русе с дарение за кризисния център на сдружение "Център Динамика" в Русе

Община Иваново ще е партньор по проекта „За бъдещо развитие на община Иваново“ на СНЦ „Център Динамика“ – Русе

Общински съвет – Иваново даде своето съгласие Община Иваново да участва като партньор в изпълнение на проектно предложение „За бъдещо развитие на община Иваново“ с бенефициент Център „Динамика“ – Русе по Процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна програма „Добро управление“.

Сподели: