Щръклево-център

Община Иваново ще кандидатства по проект „Красива България“ за ремонт на сграда в Щръклево

С проект за ремонт и модернизация на административна сграда с идентификатор 501.25422.1 по плана на село Щръклево ще кандидатства Община Иваново по проект „Красива България“ през тази година. Кандидатстването ще бъде по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” е насочена към развитието на устойчива, свързана и достъпна обществена среда. По нея се допускат строително-монтажни/ремонтни работи в сгради, вкл. със статут на недвижима културна ценност, които са за обществено обслужване в областта на администрацията, културата и изкуствата, спорта и социалния туризъм.

Предстои общинските съветници в общината да гласуват предложението на кмета Георги Миланов на заседанието си през този месец. Съфинансирането от страна на Община Иваново ще е до 55 % от стойността на проекта. Дейностите отговарят на целите в Плана за интегрирано развитие на Община Иваново.

До 20  февруари 2023 г. общините, областните управители и държавните институции могат да кандидатстват по проект „Красива България” (КБ) към Министерство на труда и социалната политика (МТСП) за финансиране на проекти, които целят да осигурят подобрени работни условия и по-качествено обслужване на гражданите в областта на образованието, здравеопазването, социалните услуги, културата, администрацията, спорта и развлеченията.

Сподели: