Одобриха слетите и маломерни паралелки в училищата на територията на Община Иваново през новата учебна година

Община Иваново ще отпише несъбираеми просрочени вземания за над 160 хил. лева

След извършена проверка просрочените вземания към Община Иваново са в размер на 247 882 лева. 92 261 лева от тази сума са от наеми, а останалите 155 621 лева – от клиенти. При направения анализ на разчетите е констатирано, че определен размер от вземанията са станали несъбираеми поради изтекла погасителна давност на основание сроковете, определени в член 110 и 111 от Закона за задълженията и договорите. Въпреки предприетите действия от страна на общинските служители за събиране на вземанията по доброволен ред, те се оказаха безуспешни за определени вземания. С изтичането на погасителната давност, общинската администрация не може да осъществи принудително събиране на несъбираеми вземания, а в същото време те увеличават размера на просрочените вземания и имат негативна роля при представянето на касовите отчети за изпълнение на бюджета на Община Иваново.

Друга част от просрочените задължения са класифицирани като несъбираеми поради заличаване на длъжника, когато вземането е останало неудовлетворено, въпреки предприетите от общинска администрация действия за събиране на сумите.

Предстои общинските съветници в Иваново да одобрят отписването от счетоводните регистри на Община Иваново на вземания от наеми на общинско имущество/аренда на земя и вземания от клиенти общо в размер на 160 329.88 лева.

Сподели: