Ивановските скални църкви

Община Иваново ще придобие безвъзмездно управление за 10 години върху Археологическия резерват „Скални църкви – с. Иваново“

Общински съвет – Иваново даде своето съгласие Община Иваново да придобие безвъзмездно управление по реда на чл. 12, ал. 4, т. 1 от Закона за културното наследство за срок от 10 години върху Археологическия резерват „Скални църкви – с. Иваново“ – реална част от териториалния обхват на резервата, включваща поземлени имоти с идентификатори 32095.301.2, 32095.301.3, 32095.301.4, 32095.301.5, 32095.301.6, 32095.301.7 и 32095.301.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Иваново, община Иваново, област Русе, одобрени със Заповед № РД-18-89 от 18.12.2009 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), изменени със Заповед № 18-4587-10.06.2016 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – гр. Русе, находящ се в земището на село Иваново, община Иваново, област Русе, предмет на Акт за изключителна държавна собственост № 1663/09.10.2018 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, с обща площ на реалната част от резервата от 157,9 ха, с трайно предназначение на територията „Защитена“ и начин на трайно ползване „Резерват“, съгласно скици №, № 15-370206, 15-370222, 15-370237, 15-370244, 15-370273, 15-370278 и 15-370281 от 08.06.2018 г., издадени от СГКК – гр. Русе, при граници координати на точките, определящи границите на реалната част от археологическия резерват по координатна система „БГС 2005“, съгласно АИДС № 1663/09.10.2018 г., за осъществяване на дейности, свързани с опазването и представянето на културни ценности.

Сподели: