община русе 1

Община Русе допуска възможност да изгради и въведе в експлоатация система за събиране на отпадъци чрез изграждане на подземни контейнери при налично финансиране

Община Русе допуска, че в периода на изпълнение на договора по обществената поръчка събиране на битови отпадъци и транспортирането им до съоръжения/инсталации за третиране на отпадъци, обществена хигиена, снегопочистване и зимно поддържане на териториите за обществено ползване на гр. Русе, при осигурено финансиране, е възможно да изгради и въведе в експлоатация система за събиране на отпадъци чрез изграждане на подземни контейнери, които Изпълнителят ще следва да обслужва на същите цени, в съответствие за дейност „събиране и транспортиране“ от ценовото предложение.

Конкретните количества и доставката и монтажът на подземните съдове ще бъдат извършвани от изпълнителя, за негова сметка, като изпълнителят трябва да може да осигури за срока на изпълнение на договора доставката до 10 броя съдове /с вместимост 3 м3/5 м3/. За същите следва да представи технически параметри и снимков материал. Възложителят ще одобри предложените подземни контейнери преди доставката и монтажа. Начина на обслужване на подземните контейнери, трябва да е съвместим с въведената система за автоматично обслужване.

СМР и съоръженията за поставяне на подземните контейнери са за сметка на Община Русе и не са предмет на изпълнение по настоящата поръчка.

Сподели: