парк-до-мол-русе

Община Русе е готова да кандидатства заедно с Община Гюргево с проектно предложение “ReNature, Зелено моделиране на градски зони, създаване на нови системи за отдих и забавления на открито “

На официалния сайт на Програма „Interreg VI-A Румъния – България 2021-2027 г.“

(Програмата) е публикувана състезателна покана за подаване на проектни предложения по Приоритет 2: Зелен регион, Специфични цели (СЦ) 2.4 „Насърчаване на адаптирането към изменението на климата, предотвратяването на риска от бедствия и устойчивостта, като се вземат предвид екосистемни подходи” и 2.7 „Подобряване на защитата и опазването на природата, биологичното разнообразие и екологосъобразната инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване“. Община Русе е в процес на разработване на проектно предложение ReNature, Зелено моделиране на градски зони, създаване на нови системи за отдих и забавления на открито ( ReNature, Green modeling of urban areas, creation of new  systems for recreation and outdoor activities) в рамките на състезателната покана за специфична цел 2.7 „Подобряване на защитата и опазването на природата, биологичното разнообразие и екологосъобразната инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване“ на Програмата с краен срок за подаване 11.09.2023 г.

Проектът ще бъде изпълнен в партньорство между Община Русе (Водещ партньор) и Община Гюргево, Румъния (Партньор 2) Общата стойност на проектното предложение е разпределена между партньорите, както следва:

 • За Община Русе: 1,749 618.94 евро, от които 80% от Европейски фонд за регионално развитие, 18% национално съфинансиране и 2% собствено участие нa Община Русе, в размер на 34 992.38 евро;
 •  За Община Гюргево: 1,75 млн. евро

Предвижда се проектът да се изпълнява в рамките на 36 месеца.

В рамките на проектното предложение се предвижда в Община Русе да се изгради парк в североизточната част на града, като от изток, запад и юг граничи с улици, а от север с частни имоти. Предвиденият парцел за изграждане на парк е собственост на Община Русе и се намира в ПИ с ИД 63427.8.1199, кв. ИЗП, по плана за гр. Русе, с адрес: бул. „Липник“ №121. Трайното предназначение на територията е урбанизирана.

Съседни на имота са обекти на общественото обслужване от югоизток (МОЛ Русе), административни и прозиводствени сгради (Аристон, автомивка и др.) от северозапад и североизток и бул.  „Липник“ от югозапад. Територията е преобладаващо индустриализирана, но се намира в непосредствена близост до кв. Здравец Изток, които е един от най-добре озеленените и достъпни квартали. Към настоящият момент теренът е освободен от сгради, които са съборени през 2019 г. Теренът е с минимална денивелация. Преобладаващата растителност е храстовидна, самонастанила се, инвазивна, с единични самостоятелни дървета с по-голям диаметър. Тревните съпбщества са разпокъсани и с незадоволителни качества. Откриват се и натрупани строителни материали и отпадъци. Зелените площи са неподдържани и неоформени с липса на декоративна растителност която да обособи пространствения облик на парка.

С изпълнението на проекта ще се цели подобряване качеството на   средата, качествата на живот и комфорта на обитаване чрез създаване на благоприятна и природосъобразна среда, която да оформи нови пространствени решения и физическо обновяване на територията.

Част от планираните СМР дейности, които ще се изпълняват са:

 • Изграждане на алейна мрежа с водопропусклива настилка и подходи към парка от поне две страни;
 • Воден ефект   с циркулация на водата;
 • Обособяване на зона за пикник;
 • Обособяване на зона за събития и срещи;
 • Обособяване на детски кът и площадка;
 • Растителност – засаждане на местни растителни видове, характерни за Дунавска равнина и крайбрежието на р. Дунав.
 • Тревните смеси да са сухоустойчиви, слънцелюбиви и с екстензивна поддръжка.
 • Изграждане на кът „Биоразнообразие” – подходящи елементи са билкова градина, градина привличаща насекоми и/или птици, градина с подправки, градско земеделие и др.;
 • Изграждане на чешма за питейна вода;
 • Поставяне на подходяща паркова мебел (пейки, кошчета, детски и спортни съоръжения и др)., фиксирана с подходящи бетонови стъпки в земната основа;
 • Обособяване на зона за поставяне на преместваеми тоалетни;
 • Изграждане на алейно осветеление със соларно захранване;
 • Изграждане на система видеонаблюдение;
 • Изграждане на автоматизирана поливна система.

В румънската си част проектът предвижда озеленяване на зона за отдих в Община Гюргево. Проектните дейности на партньорите от Община Гюргево ще бъдат насочени към подобряване на зелената инфраструктура и развитие на нови зелени площи, което ще подобри качеството на околната среда. В рамките на проекта се предвижда облагородяване на пространството, засаждане на дървесни и растителни видове, които са неинвазивни за региона, доставка на паркова мебел, подобряване на парковите алеи и подобрения на основните елементи на парковата зона.

Съгласно изискванията за кандидатстване по Програмата е необходимо на етап оценка на административно съответствие и допустимост на проектното предложение да се представи Решение на Общинския съвет, даващо съгласие за кандидатстване с пълен апликационен формуляр, включително набор от задължителни документи като декларации, екологичен анализ за въздействието на проекта и партньорско споразумение по образец от Програмата, подписано от законния представител на Община Русе и законния представител на Община Гюргево.

Проектното предложение трябва да бъде подадено чрез електронната система на Програма “Interreg VI-A Румъния — България 2021-2027 г.”- JeMS, в срок до 11.09.2023 г.

Отлагане на вземане на решение, би довело до недопустимост до кандидатстване по съответната Програма.

Общински съвет ще даде своето съгласие Община Русе да кандидатства, заедно с Община Гюргево с проектно предложение “ReNature, Зелено моделиране на градски зони, създаване на нови системи за отдих и забавления на открито “ ( “ReNature, Green modeling of urban areas, creation of new  systems for recreation and outdoor activities”) по Покана 2 – Състезателната покана за проекти, посветена на Приоритет 2: Зелен регион, Специфична цел (СЦ)  2.7 „Подобряване на защитата и опазването на природата, биологичното разнообразие и екологосъобразната инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване“ по Програмата за трансгранично сътрудничество “Interreg VI-A Румъния — България 2021-2027 г.“

Община Русе ще трябва да осигури необходимия собствен принос по проектно предложение “ReNature, Зелено моделиране на градски зони, създаване на нови системи за отдих и забавления на открито” ( “ReNature, Green modeling of urban areas, creation of new  systems for recreation and outdoor activities”) който представлява минимум 2% от общо допустимите разходи на Водещия партньор по проекта – Община Русе (но не повече от 35 000 евро).

Община Русе ще осигури временно необходимите средства за финансиране на дейностите по проекта до възстановяването им от Програмата.

В тази връзка кметът на Община Русе ще трябва да подпише споразумение за партньорство по проектното предложение с Община Гюргево по образец на Програмата.

С проектното предложение се цели да се въздейства  цялостно върху зелена система както на района, но и така също на града. Реализирайки територията като паркова структура, неиминуемо ще допринесе до надграждане на зелената система на града и подобряване на микроклимата в района. Новопроектираното решение ще допринесе за подобряване качеството на отдих и подобряване, както на биоразнообразието, но и същевременно с това ще осигури цялостно въздействие и върху съседните територии.  В парка са предложени нови решения  за опазване на биоразнообразието и зелената инфраструктура. Ще бъде обогатена цялата територия с нови местни дървесни и храстови видове, което е в посока изпълнение на “Зелената сделка”, както и ще се популяризира Община Русе като туристическа дестинация, ще се насърчи сътрудничеството с общини от Румъния, ще се обособи зона за отдих.

Сподели: