община русе

Община Русе е изпълнила почти всички решения на ОбС – Русе от май до октомври 2018 година

Отчетът за изпълнението на решенията на Общински съвет – Русе от  май 2018 г. до октомври 2018 г. вкл. е в изпълнение на задълженията на Кмета на Община Русе, произтичащо от изискването на чл. 44, ал.1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

През този период Общински съвет – Русе е приел общо 151 решения, от които 134 са инициативни – с произтичащи задължения за определени действия от страна на Кмета и общинска администрация.

Систематизирани по отделни направления на общински дейности, инициативните решения се групират както следва:

 1. Административно обслужване                                          2 решения
 2. Правни дейности                                                                3 решения
 3. Икономика и управление на собствеността                   61 решения
 4. Финансово стопански                                                      10 решения
 5. Устройство на територията                                              29 решения
 6. Хуманитарни дейности                                                     10 решения
 7. Европейско развитие                                                          3 решения
 8. Здравни и социални дейности                                           7 решения
 9. Екология и транспорт                                                         2 решение
 10. Общински предприятия                                                     7 решения

При анализа на изпълнението на решенията са отчетени три степени на изпълнение:

 1. Изпълнени – напълно съответстващи на изискванията;
 2. Частично изпълнени – със започнато изпълнение, но неизпълнена част от тях;
 3. В процес на изпълнение – със започнало изпълнение;
 4. Неизпълнени – без предприети действия за изпълнение или без наличие на очаквания резултат;

От всички 134 инициативни решения, от които произтичат задължения към Кмета и общинска администрация са изпълнени 108 решения – 80,60 %,  в процес на изпълнение 17 решения – 12,69 %, частично изпълнени 9 решения – 6,71%, неизпълнени решения няма.

Сподели:

Още новини от деня