Започва подмяна на отоплителните уреди на одобрените домакинства по Интегриран проект по програма Life – „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“

Община Русе е одобрена по проект за подмяна на стари уреди за отопление с нови по-екологични устройства

Община Русе е одобрена за финансиране по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, свързана с подмяната на топлоуреди на твърдо гориво с екологични алтернативи. Стойността на изготвеното проектно предложение е 36 966 315 лв.

В изпълнение на проекта ще бъдат подменени старите печки и котли, работещи с твърдо гориво, с друг вид високоефективни отоплителни устройства – климатици, термопомпи и пелети. Демонтираните отоплителни устройства ще бъдат предавани за последващо третиране. Приходите от тяхното предаване ще се инвестират в изпълнението на зелени мерки, включени в Общинска програма за КАВ на община Русе.

Целта на проекта е да допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ) чрез намаляване наднормените нива на фини прахови частици (ФПЧ10) на територията на общини с нарушено качество на въздуха по този показател в периода 2017-2021 г.

Процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-5.001 е по мярка „За по-чист въздух!“ по Приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027.

Сподели: