Не е извършено приемо - предаване на сградата с плувния басейн и бокс

Община Русе започна проверки в социалните заведения за нечовешко отношение към потребителите

Експерти от отдел „Социални дейности“ съвместно с Дирекция „Социално подпомагане“ към Община Русе посетиха 15 социални заведения в града и извършиха проверки за отношението на персонала към ползвателите им. Проверени бяха предлаганите социални услуги за деца и пълнолетни, защитени жилища за хора с умствени увреждания, психични разстройства и деменция, както и центрове за настаняване от семеен тип.

По време на обиколката експертите проследиха и воденето на досиета на настанените и наличната задължителна документация, разработените правила и процедури от доставчиците за недопускане на насилие в центровете, хигиената на помещенията и ползвателите,  медицински досиета с назначени терапии и процедурата за прием на лекарства. Проверяващите са взели под внимание спазването на заповедите на Министерството на здравеопазването и методическите указания на Агенцията за социално подпомагане в условията на пандемия и контрола от страна на медицинските лица и директорите. Навсякъде са осигурени необходимите дезинфектанти и предпазни средства.

Европейската Конвенция за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание е ратифицирана със закон, приет от Народното събрание на 16.03.1994 г. Тя цели да прекрати всякакви остарели, унижаващи и насилствени практики, упражнявани върху най-уязвимите и безпомощни членове на обществото ни – хората с психични разстройства, социално слабите и тези, нуждаещи се от закрила от страна на държавата.

Сподели: