община русе

Община Русе има разработен План за защита при бедствия

Община Русе има разработен План за защита при бедствия (ПЗБ), приет с Решение № 1193 с Протокол № 48 от проведено на 18.07.2019 г. заседание на Общински съвет-Русе. Съгласно Закона за защита при бедствия. ПЗБ е разработен от Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия на Община Русе, съгласуван е от Областния съвет за намаляване на риска от бедствия на област Русе, след което е приет с Решение на Общински съвет – Русе.

ПЗБ на Община Русе съдържа обща част и следните части за опасности, специфични за територията на общината:

  • Част земетресение‘
  • Част наводнение;
  • Част свлачища‘
  • Част промишлени аварии, свързани с отделяне на опасни химични вещества и смеси – тук са включени и Външните аварийни планове на предприятия/съоръжения, класифицирани с висок рисков потенциал, съгласно чл. 103, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда;
  • Част ледоход по р. Дунав;
  • Част горски и полски пожари в урбанизирани територии;
  • Част силни бури, снегонавявания и обледеняване;
  • Част ядрена или радиационна авария;
  • Част нефтени разливи по р. Дунав;

Както националните и областните планове за защита при бедствия, така и общинските, се преразглеждат и актуализират най-малко веднъж на 5 години, след всяко въвеждане на съответния план (обявяване на бедствено положение, поради специфична опасност, част от ПЗБ), както и при промяна на нормативната уредба, свързана с изпълнението им.

След приемането на ПЗБ на Община Русе не е обявяване бедствено положение на територията или на част от територията на общината, т.е. Планът не е въвеждан в действие, поради което Планът следва да се актуализира през настоящата 2024 г.

В ПЗБ на Oбщина Русе са включени основните части на единната спасителна система (ЕСС), както и териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт, юридически лица, доброволното формирование на Община Русе и други, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия.

Съставът на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия на Община Русе (Щаба) включва служители от Община Русе, както и представители на съставните части на ЕСС, министерства, ведомства, териториалните структури на изпълнителната власт, юридически лица и други. Поименният състав е определен със заповед, която се актуализира при кадрови промени в структурите, като към момента също предстои актуализация.

При свикване на Щаба, поради възникнало бедствие, в процеса на заседаване, може да се вземе решение за привикване на членове на структури, които не са част от него.

Оповестяването на членовете на Щаба се осъществява по разпореждане на Председателя (Кмета на общината), като свикването им става чрез системата за ранно предупреждение и оповестяване на съставните части на ЕСС – ДАКС. Предвидено е и дублиране на оповестяването по телефон, чрез оперативен дежурен по Общински съвет за сигурност Русе.

Сподели: