Община Русе ще кандидатства с проектно предложение по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“

Енергийната ефективност е една от основните цели на Европейската политика в контекста на европейския преход към зелена икономика.

Политиката в областта на енергийната ефективност е много съществен елемент от националната и европейската енергийна политики и политиката в областта на климатичните промени. В съответствие с приоритетите на ЕС, енергийната ефективност е първият приоритет в енергийната политика и е от основно значение за изпълнението на целите за периода 2020–2030 г. Уличното осветление е един от големите консуматори на енергия в общините, което оказва влияние на ръста на енергийното потребление през последните години.

Отчитайки всичко това в Плана за възстановяване и устойчивост на Република България е заложена инвестиционна подкрепа за енергийна ефективност на външното изкуствено осветление в българските общини.

В тази връзка е открита процедура BG-RRP-4.028 – ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ – ПОКАНА 2.

Инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ има за цел да повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, собственост на българските общини и да подобри условията на живот на населението.

Предложенията за изпълнение на инвестиция по процедурата следва задължително да водят до не по-малко от 30 % спестяване на първична енергия в системата/ите за външно изкуствено осветление, обект на интервенцията.

Днес ОбС – Русе даде своето съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, с финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост /Покана 2.

Сподели: