Община Русе иска да придобие терена на автополигона по пътя за Николово

В землището на гр. Русе, местност „Орта Екенлик“, се намира поземлен имот – частна държавна собственост, с идентификатор 63427.147.275 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ от 83 664 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: База за селскостопанска или горска техника, трета категория при неполивни условия, предмет на Акт №5029/19.03.2012 г. за частна държавна собственост и Акт №6258/24.09.2015 г. за поправка на АЧДС №5029/19.03.2012 г.

За осъществяване на функциите на Община Русе, кметът на Община Русе предлага на основание чл. 54 от ЗДС, да бъде прехвърлена безвъзмездно собствеността върху гореописания имот.

Теренът, предмет на настоящото предложение, поради техническите си характеристики и факта, че на територията на гр. Русе няма друг такъв за подготовка на водачи на МПС, е подходящ за изграждане автополигон за обучението на водачи на моторни превозни средства. Към настоящия момент е в много лошо състояние, натрупан е с отпадъци, включително и пространството около него, които образуват нерегламентирано сметище, нарушена е асфалтовата настилка в по-голямата си част и липсват изцяло оградните пана. Същият е с висока степен на обществена опасност, поради обстоятелството, че не се охранява и се използва за нерегламентирани автомобилни гонки, които са предпоставки за инциденти с фатални последици.

Необходимостта от придобиване в собственост от общината на имота е с цел създаване на по-благоприятни условия за доброто му стопанисване, управление и опазване. Теренът би могъл да се ползва за изграждане на автомобилна писта и автополигон за обучение на деца по автомобилен спорт.

Придобивайки собствеността върху имота, Община Русе ще има законовото основание за предприемане на целесъобразни действия за неговото възстановяване и поддържане, и ще постигне социалния ефект от разкриването на нови работни места.

Днес общинските съветници дадоха своето съгласие Община Русе да придобие безвъзмездно правото на собственост върху поземлен имот идентификатор 63427.147.275 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 83 664 кв.м., находящ се в землището на гр. Русе, местност „Орта Екенлик“, трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: База за селскостопанска или горскостопанска техника, трета категория при неполивни условия, предмет на Акт за частна държавна собственост №5029/19.03.2012 год. и Акт №6258/24.09.2015 год. за поправка на Акт за частна държавна собственост №5029/19.03.2012 год.

По темата докладва заместник – кметът на Община Русе Златомира Стефанова. Кметът на Община Русе внесе пояснения в отговор на въпроси от общински съветници.

сн. Архив

Сподели: