русе център

Община Русе иска промени на визията в центъра на града

Общински съвет – Русе ще гласува на 16 февруари изменение на Общa схемa на зонa „А”  от пл. Батенберг до пл. „Свобода” по Общата схема на преместваемите обекти  (ПО) за търговия и услуги по чл. 56 и Рекламно-информационни елементи (РИЕ) по чл. 57 от ЗУТ за територията на гр. Русе и Специфични правила за приложението и.

Настоящото предложение за приемане Изменение на Общa схемa на зонa „А”  от пл. Батенберг до пл. „Свобода”, по Общата схема на преместваемите обекти (ПО) за търговия и услуги по чл. 56 и рекламно-информационни елементи (РИЕ) по чл. 57 от ЗУТ за територията на гр. Русе се внася поради необходимостта от актуализиране и съобразяване на същата с обемно-пространствената градска среда както и с постъпили в Община Русе искания за разполагане на нови ПО и РИЕ. С оглед на гореизложеното, се предлага следното:

  • Предвижда се една част от съществуващите към момента павилиони да се запазят, като местоположението им се промени съгласно предвижданата позиция в графичната част на зона „A“;
  • Границата на зоната е разширена в частта по продължение на ул. „Отец Паисий“, по която е предвидена зона за разполагане на маси, до кръстовището и с ул. „Добруджа“, по границите на зона с характерни обекти Недвижими културни ценности  (НКЦ);
  • Запазват се предвидените с предходната схема за зона „А“- павилион и павилион за продажба на вестници на кръстовището на ул. „Александровска“ и ул. „Отец Паисий“;
  • Предвидени са нови позиции за информационни стълбове по продължението на ул. „Александровска“ от А-1 до А-18;
  • По продължение на ул. „Александровска“ са предвидени нови зони за разполагане на маси, а предвидените с предходната схема са частично намалени с оглед съобразяване на подходите към търговските обекти и проходите на сградите;
  • Предвидени са 2 нови позиции за разполагане на сладоледи на пл. „Елиас Канети“- С-1 и С-2;

Зоните, в които се допуска разполагането на маси и преместваеми обекти по Наредба №7 на ОбС-Русе, са указани съгласно приложения чертеж, като за разполагането им се спазва петното дадено в графичната част и съображенията посочени в общите правила.

Специфични правила за зоната:

1.  Новите павилиони следва да повтарят дизайнерското решение на вече поставените 2 броя по „Красива България“. Промени във външния им вид се допуска от Община Русе след съгласуване на проекта от проектанта. Не се разрешава промяна в тяхното предназначение.

2.  Местата за консумация на открито към съществуващите заведения се разполагат съгласно изготвената схема. Новопоявили се заведения могат да разполагат маси в зоните, обозначени на чертежа, при спазване на изискванията и общия ред на Наредба №5 и Наредба №7 на Общински съвет – Русе. Забранява се монтиране на преместваеми обекти пред витрините на обекти с друго предназначение или собственост, както и в проходите на сгради.

3.  Над местата за консумация не се разрешава монтиране на покрити конструкции (навеси). Допуска се разполагането на сенници само тип „чадър“ или „тента“ със сгъваемо текстилно покритие.

4.  Не се разрешава приготвяне на открито на храна и скарова продукция.

5.  Павилионите следва да се поддържат в добър външен вид, като за целта служители от Общината могат да дават писмени предписания.

6.  Не се разрешава разполагането по пешеходната зона на рекламни елементи тип „Стопер“.

7.  Разполагането на елементи на градския дизайн, както и други рекламно-информационни елементи, афиши колони и други подобни, които ще се поставят допълнително, става след съгласуване на проект от Главния архитект на Община Русе

8.  Всички преместваеми обекти, предмет на схемата, да бъдат без трайна връзка към терена при поставянето им, като при осъществяване на връзки към подземните комуникации да не се засягат изпълнените декоративни настилки.

9.  Всички преместваеми обекти предмет на схемата следва да бъдат без връзки към ВиК мрежите.

10.При разполагане на маси в обозначените зони да се спазва разстояние от минимум 1,5м. от клоцовете, като същите да не бъдат използвани за сервиране или друга търговска дейност.

Предвид необходимостта от актуализиране и съобразяване на същата с обемно-пространствената градска среда както и с постъпили в Община Русе искания за разполагане на нови ПО и РИЕ,  е предложен проект за изменение на Общa схемa на зонa „А”  от пл. Батенберг до пл. „Свобода” по Общата схема на преместваемите обекти (ПО) за търговия и услуги по чл. 56 и Рекламно-информационни елементи (РИЕ) по чл. 57 от ЗУТ за територията на гр. Русе и Специфични правила за приложение към нея.

Зона „A“- от пл. „Батенберг“ до пл. „Свобода“ попада в обхвата на територия с културно-историческо наследство със статут на групова недвижима архитектурно-строителна културна ценност (ГНКЦ)- „Група №1- Ансамбъл пл. „Батенберг“, „Група №2- Ансамбъл ул. „Александровска“ и „Група №3- Ансамбъл пл. „Свобода“, декларирани с писмо №4809 от 16.10.1989 г.

Схемата, както и специфичните правила за приложението и са съгласувани със Становище №СТ-84-435 от 23.06.2022 г. на Министъра на културата.

Сподели: