Агенцията за трансгранична трудова мобилност „Виза“ заработи по проект на БРТПП

Община Русе и БРТПП ще са партньори по проект по Оперативна програма „Добро управление“

В писмо от Българо-румънска търговско-промишлена палата се предлага възможност за партньорство от страна на Община Русе по Оперативна програма „Добро управление“ по процедура BG05SFOP001-2.021. Идеята на проекта е да насърчи партньорството между местната власт и бизнеса в сферата на местно икономическо развитие, насърчаване на инвестиционната активност и привличане на инвеститори в общината.  

Проектът планира да се направи обхватен анализ на съществуващия потенциал на община Русе, да се оценят наличните ресурси от гледна точка на възможността за привличане на инвестиции, включително чрез анкетно проучване сред различни категории компании на местно, национално и международно ниво за инвестиционните им нагласи и да се изследват добри практики и модели, които могат да бъдат успешно приложени при нас. В резултат на дейностите се планира разработването на Концепция в подкрепа на инвестициите, която да бъде използвана от местната власт при сътрудничеството с бизнеса, както и провеждането на мащабен инвестиционен форум (онлайн събитие) в края на проекта. Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект – 60 000 лв., не е нужно съфинансиране от страна на Община Русе.

Общинският съвет в Русе одобри Община Русе да участва като партньор в подготовката, кандидатстване и изпълнение на проектно предложение по Процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, в партньорство с Българо-румънска търговско промишлена палата (водеща организация в проекта). Община Русе поема ангажимент за осигуряване на оборотни средства за точното и навременно изпълнение на планираните по проекта дейности, за които общината като партньор отговаря, в размер не повече от предвиденото в проектното предложение, които подлежат на възстановяване от програмата, след одобрение на разходите. Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков за отминалата седмица по отношение работата на ресор „Икономика, международно сътрудничество и проекти“.

Сподели: