Община Русе и Община Сливо поле ще развиват патронажната грижа чрез съвместен проект

В Общинска администрация Русе постъпиха писма, от Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” /ОП РЧР/ 2014-2020 за приключило публично обсъждане и откриване на процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”,  по ОП РЧР 2014-2020. Общият бюджет на схемата е в размер на 45 700 000 лв. Допустими кандидати са всички общини в Република България, които ще предоставят патронажна грижа за лицата от целевите групи.

Операцията е в съответствие с Мярка 2 (операция 6): Осигуряване на патронажна грижа чрез предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещите се лица с увреждания и възрастни хора на Плана за действие за периода 2018 – 2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, приет с РМС № 28/19.01.2018 г. и е част от цялостния процес на деинституционализация на грижата за хората с уреждания и възрастните хора и изграждането на алтернативна подкрепа в общността чрез предоставянето на качествени и достъпни услуги за дългосрочна грижа.

Общата цел на операцията е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.

Специфичната цел на операцията е да се изгради модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове. Процедурата ще се реализира в изпълнение на заложените мерки в Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, одобрен с РМС № 28/19.01.2018г.

Операцията ще осигури надграждане на създадения модел за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за възрастни хора, като ще се надградят резултатите по Проект „Домашни грижи за независим и достоен живот“. Проектът е реализиран от Български червен кръст съвместно с Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването с финансиране от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество по Българо-швейцарската програма за сътрудничество и съфинансиране от институциите. Проектите ще се реализират чрез прилагане на вече изградения модел и единни програми за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги и обучение на наетия персонал.

Схемата ще се допълва с останалите мерки, предвидени за финансиране съгласно Плана за действие за периода 2018 – 2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, като няма да бъдат подкрепяни дейности, финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на Европейския съюз или друга донорска програма, проверката на което ще се извършва на ниво индивидуален проект – на ниво на допустими дейности, както и на ниво представител на целева група.

Чрез кандидатстване и реализиране на проектни дейности по настоящата процедура, Община Русе ще има възможност да осигури подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.

Допустимите дейности по настоящата процедура са:

• Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора във всички 28 области в страната (или в друг град от областта в случай, че това ще е по-удачно за координацията на дейностите);

•  Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране;

•  Обучение и супервизия на персонала;

• Ремонти, обзавеждане и оборудване на подходящи помещения, включително и закупуване на транспортни средства за извършване на мобилната работа, при аргументирана необходимост.

Всеки кандидат следва да представи идентифицираните нужди на лицата от целевата група, включени в проекта. Интегрираните здравно-социални услуги следва се предоставят за период не по-малък от 12 месеца.

Допустимите целеви групи, които могат да получат до 2 часа услуги на ден са:

  • Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
  • Хора с увреждания и техните семейства;
  • Служители на организации и институции, ангажирани с процесите на ДЕИ/служители на доставчици на социални и здравни услуги.

Максималната стойност на ремонтите, обзавеждането и оборудването на подходящи помещения, включително и закупуване на транспортни средства за извършване на мобилната работа, при аргументирана необходимост е до 50 000 лв. на проект.

По процедурата е допустимо партньорство. Община Русе получи предложение от Община Сливо поле, за изпълнение на дейностите по проекта в партньорство между двете общини.  Целта на партньорството е осигуряване на патронажна грижа, чрез предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещите се лица с увреждания и възрастни хора на територията и на двете общини. Водеща в проектното предложение е Община Русе и партнираща Община Сливо поле. Индикативният брой потребители определен за община Сливо поле е 33 лица. Този брой потребители не дава възможност на общината да кандидатства самостоятелно за безвъзмездна финансова помощ, тъй като съгласно изискванията минималният брой потребители на едно проектно предложение трябва да е не по-малко от 50.

Крайният срок за подаване на проектни предложения, чрез ИСУН 2020 е до 17:30 ч. на 28.02.2019 г.

Изискване на процедурата е да бъде осигурена устойчивост на резултатите от проектните дейности след приключване на изпълнението им. Съгласно Условията по настоящата процедура е необходимо, при подаване на проектното предложение, Община Русе да представи Решение на Общински съвет за съгласие за кандидатстване и одобрение на партньорство. Днес общинските съветници одобриха предложението за подаване на проекта.

Подобни публикации
Сподели:
ЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ НОВИНИ В РАЗДЕЛ "НОВИНИ"