Община Русе не приема предложението за изменение на договора с удължаване на срока с 5 години, отправено от концесионера „АРИСТОН-С“ ООД

Време за прочитане: 4 мин.

Общинският съвет ще откаже приемането на предложение за изменение на Договор от 16.02.2006 г. за предоставяне на концесия на стадион „Локомотив“, гр. Русе, касаещо удължаване срока на концесията с 5 (пет) години, отправено от концесионера „АРИСТОН-С“ ООД, ЕИК 117013156 с искане вх. №30-289-1#2/18.09.2020 г.

„АРИСТОН-С“ ООД, ЕИК 117013156, с адрес: Русе, бул. „Липник“ 121, представлявано от управителя Стефка Георгиева Синабова е концесионер по договор за предоставяне на концесия на стадион „Локомотив“, гр. Русе. в сила от 1.07.2006 г. Договорът е сключен на 16.02.2006 г. в изпълнение на Решение №728/30.09.2005 г. на Общински съвет – Русе и заповед №РД 01/331/19.01.2006 г. на кмета на Община Русе, по реда на глава осма от Закона за общинската собственост, отменен със Закон за концесиите (ЗК), обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г., в сила от 1.07.2006 г в сила от 01.07.2006 г., 1.07.2006 гв сила от 1.07.2006 готменен със ЗК, обн., ДВ, бр. 96 от  2017 г., в сила от 01.01.2018 г.

Особеното право на ползване върху част от недвижим имот, публична общинска собственост по АПОС №1048/09.12.1966 г., намиращ се в гр. Русе, ж.к. „Локомотив“, ул. „Цветница“ №6, стадион „Локомотив“, целият с площ 55 600 кв. м., която част представлява: терен от 44 934 кв. м., с построени в него част от едноетажна масивна сграда цялата застроена върху 540 кв. м., включваща канцелария, стая с баня и тоалетна, съдийска стая, стая за медицинско лице, две съблекални с бани, две складови помещения, пералня и сушилно помещение в подпокривното пространство; затревен футболен терен, лекоатлетическа писта с настилка шамот, терасовидно разположени пейки около цялото игрище и трибуна, с обща площ 5 700 кв. м.; тренировъчен затревен терен с площ 5 400 кв. м.;  асфалтова площадка с площ 1 000 кв. м. е предоставено за срок от 15 години, който изтича на 15.02.2021 г.

Концесионният обект е предоставен за осъществяване на тренировъчна и състезателна дейност, културни мероприятия и организиране на съпътстваща инфраструктурата дейност.

При подписване на договора концесионерът е заплатил еднократно концесионно възнаграждение в размер на 3 000 лева. Съгласно чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от договора, за предоставеното концесионно право концесионерът дължи годишно концесионно възнаграждение не по-малко от 2 000 лева, което ежегодно се коригира с положителната стойност на индекса на инфлацията за предходната година, обявен от Националния статистически институт. За 2020 г. годишното концесионно възнаграждение, заплатено от концесионера е в размер на 3 150,68 лв. Към настоящият момент, Община Русе е получила концесионно възнаграждение общо в размер на 43 746,17 лева за концесионното право на ползване на стадион „Локомотив“, предоставено на „АРИСТОН-С“ ООД.

Съгласно чл. 14, т. 5 от концесионният договор, концесионерът „АРИСТОН-С“ ООД има задължение  да извърши за срока на концесия минимум инвестиции на обща стойност 250 000 лева, като за първите пет години да извърши минимум инвестиции за 144 600 лева, определени по вид и размер в план-програмата и графика за изпълнение на инвестиционните си ангажименти, описани в приложение №3 към договора „Инвестиционна програма на концесионера“. През първите пет години концесионерът е реализирал инвестиции в размер на 298 720,27 лева.

Съгласно чл. 14, т. 1.4. от договора, задължение на концесионера е да застрахова ежегодно без прекъсване концесионния обект, в полза на Община Русе, за своя сметка, срещу застрахователни събития „Пожар“, „Бедствия“, „Умишлен пожар“ и „Земетресение“. В изпълнение на това си задължение, „АРИСТОН-С“ ООД е представял в Община Русе застрахователни полици.

С писмо вх. №30-289-1/12.02.2020 г. концесионерът е отправил искане за удължаване срока на концесията с 25 години. Искането на концесионера е отправено писмено до концедента най-малко 1 година преди изтичане на срока на концесията, съгласно изискването на чл. 5, ал. 2 от договора. Съгласно чл. 5, ал. 1, срокът на концесията може да се продължи по взаимно писмено съгласие на страните по договора въз основа на решение на Общински съвет, гр. Русе.

Съгласно §5, ал. 2 от ПЗР на ЗК, разпоредбите относно изменението, включително и на срока, се прилагат и за сключените до влизането в сила на този закон концесионни договори, като съответното решение по чл. 141, ал. 2 от ЗК се приема от общинския съвет, в качеството си на концедент.

Съгласно чл. 34, ал. 1 от ЗК, срокът на концесията може да се удължава, като общият срок на всички удължавания, независимо от основанието за това, не може да е по-дълъг от една трета от конкретния срок, определен с концесионния договор, т.е. договорът за предоставяне на концесия на стадион „Локомотив“, гр. Русе може да бъде удължен с не повече от 5 години.

Концесионният договор, съгласно  чл. 141, ал. 1 от ЗК може да бъде изменен чрез допълнително споразумение, след мотивирано предложение на една от страните по него, с аргументи и предпоставки, обосноваващи предлаганото изменение.

В своето писмо вх. №30-289-1/12.02.2020 г. концесионерът „АРИСТОН-С“ ООД е отправил единствено искане за удължаване срока на концесията с 25 години, докато чл. 141, ал. 1 изисква предложението за изменение на договора за концесия да бъде мотивирано. В противоречие с посочената норма, мотиви по същество за предлаганото изменение не се съдържат и в допълнително изпратеното писмо вх. №30-289-1#2/18.09.2020 г., с което концесионерът „АРИСТОН-С“ ООД отправя искане за удължаване срока на концесията с 5 години.

В писмата на концесионера не се съдържат аргументи, обосноваващи искането за удължаване на срока на концесията. Нещо повече, не са изложени бъдещи намерения за развитие и стопанисване на стадион „Локомотив“, с оглед създаване на условия за задоволяване на потребностите на населението от спортни и атракционни дейности или за увеличаване броя и качеството на предлаганите спортни услуги за различни видове професионален и масов спорт.

Във връзка с изложеното по-горе, Община Русе като страна по договора за предоставяне на концесия на стадион „Локомотив“, гр. Русе не приема предложението за изменение на договора с удължаване на срока с 5 години, отправено от концесионера „АРИСТОН-С“ ООД с искане вх. №30-289-1#2/18.09.2020 г.

сн. Архив

Сподели:

Още новини от деня