здравка-великова-заместник-кмет-май-Русе

Община Русе: Няма започнато административно производство по премахването на сградата на ул. „Чавдар войвода“

Към настоящия момент няма започнато административно производство по премахването на въпросната сграда. Това става ясно от отговора на кмета на Община Русе Пенчо Милков до председателя на групата общински съветници от ПП „Възраждане“ в ОбС – Русе Мариян Димитров във връзка с негово питане с вх. №06-01-142/23.05.2024 г. относно незаконно строителство на ул. „Чавдар войвода“, гр. Русе.

Имотът е собственост на Община Русе, съгласно Акт за общинска собственост №188/29.12.2000 г.

Със Заповед №481/09.04.1998 г. на Кмета на Община Русе е одобрено Частично изменение на регулационния план и частичен застроителен план, като се обособява нов квартал 289.1 и се образуват парцели I-4016 – за съществуващия трафопост и II-4017 с начин на застрояване с обслужваща сграда на два етажа, разположена на уличнорегулационните линии и на 4,00 м. от регулационната линия на парцел I-4016.

С Договор №940/25.11.1998 г. на ЕТ „ДИМИТЪР ИЛИЕВ“ е учредено право на строеж върху общинска земя за двуетажна сграда на два етажа, ситуирана по ул. „Чавдар войвода“ №15, гр. Русе.

Въз основа на одобрени инвестиционни проекти, от Главния архитект на Община Русе е издадено Разрешение за строеж №674/03.12.2003 г. за обект пета категория „Обслужваща сграда с магазин за хранителни стоки на два етажа”, намиращ се в Урегулиран поземлен имот (УПИ) – 4017, кв. 289.1 по регулационния план на гр. Русе, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Чавдар войвода” №15.

Във връзка с оперативна задача през 2008 г. от служители в сектор „Незаконно строителство“ е извършена проверка на място и по документи на строежа.

При проверката е констатирано, че строеж „Обслужваща сграда с магазин за хранителни стоки на два етажа”, се изпълнява със съществено отклонение по смисъла на чл. 154, ал. 2, т. 5 и т. 6 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) от издадените строителни книжа. Покривната конструкция на строежа се е изпълнявала в отклонение от одобрените инвестиционни проекти и издаденото разрешение за строеж. За установеното нарушение е съставен Констативен акт №5/27.11.2008 г., който е връчен на заинтересованите лица, като в законоустановения срок не са постъпили възражения. От Кмета на Община Русе е издадена Заповед №РД01/4528/05.12.2008 г. за спиране на строителството на основание чл. 224, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 222а, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗУТ. Заповедта е съобщена по надлежния ред, по нея не са постъпили възражения и същата е влязла в сила.

На „ДИМИТЪР ИЛИЕВ – 05” ООД, правоприемник на ЕТ „ДИМИТЪР ИЛИЕВ“ – възложител на строежа, е съставен Акт за установяване на административно нарушение №0101 от 20.02.2009 г., въз основа на който е издадено Наказателно постановление №РД08/92/23.03.2009 г. за налагане на имуществена санкция в размер на 2000 лв. Същото е връчено на юридическото лице, чрез управителя му. Няма данни да е извършвано плащане на дължимата имуществена санкция. Към настоящия момент е невъзможно събиране по принудителен ред на сумата, тъй като е изтекла погасителната давност на задължението.

През годините са извършени няколко проверки в имот с адрес гр. Русе, ул. „Чавдар войвода“ №15, при които е констатирано, че издадената заповед за спиране на строителството е в сила, на обекта не се извършват строително-монтажни работи и строителната площадка е освободена от механизация.

Във връзка с постъпила в Община Русе жалба с вх. №94Р-1150-1/31.05.2014 г., относно същия строеж, е извършена проверка на място и по документи. От собственика на строежа и от фирмата, извършваща строителен надзор са изискани всички актове и протоколи, съставяни по време на строителството. От „ДИМИТЪР ИЛИЕВ – 05” ООД са представени: Договор за осъществяване на техническо ръководство на строежа; Актове за приемане на извършените Строително-монтажни работи (СМР) по нива и елементи на строителната конструкция (обр. 7) – 18 бр.; Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (обр. 10) от 19.03.2007 г.; Акт за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството (обр. 11) от 18.06.2007 г. и Акт за приемане на конструкцията (обр. 14) от 14.11.2008 г.

От Кмета на Община Русе с наш изх. №30-2614-1/23.12.2014 г. до „ДИМИТЪР ИЛИЕВ – 05” ООД е изпратена покана за доброволно изпълнение на Заповед №РД01/4528/05.12.2008 г., като е даден 14 – дневен срок за изпълнение на същата в частта ѝ, в която е указано да се отстранят причините довели до спирането на строежа. Поканата е обжалвана, като с Решение от 09.03.2015 г. Административен съд – Русе я обявява за нищожна, поради това, че указанието за отстраняване на причините довели до спиране на строителството не е диспозитив на Заповед №РД01/4528/05.12.2008 г.

Предвид описаното по-горе е налице строеж, който към 27.11.2008 г. (датата на съставяне на Констативния акт) се е изпълнявал при съществено отклонение от инвестиционните проекти и разрешението за строеж. Тъй като със Заповед №РД01/4528/05.12.2008 г. за спиране на строителството не е даден срок за отстраняване на причините довели до спирането му, видно от решението на Административен съд – Русе, към настоящия момент собственикът не може да бъде задължен да отстрани констатираното отклонение. Строежът не може да бъде квалифициран като незаконен, тъй като не попада в изрично изброените в чл. 225, ал. 2 от ЗУТ хипотези.

След обстоен анализ на всички документи, имащи отношение към визирания строеж е установено, че представеният акт обр. 14 е съставен с дата 14.11.2008 г., която предхожда дата на съставяне на Констативния акт от служители на сектор „Незаконно строителство“ – 27.11.2008 г. В представения Акт 14 е посочено, че „…Конструктивните елементи на строежа са изпълнени в съответствие с одобрените проекти.“, което противоречи на отразеното в Констативния акт, че към момента на проверката на строежа се изгражда покривната конструкция, а в раздел III. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖА е записано: „Покривната конструкция на строежа се изпълнява в отклонение от одобрени инвестиционни проекти на 25.11.2003 г….“.

За установеното, Община Русе е сезирала Районна прокуратура (РП) – Русе с писмо наш изх. №11-02-64/28.07.2017 г. за установяване налице ли е съставяне на документ с невярно съдържание. Във връзка с жалба изх. №11-02-107#1 от 11.12.2017 г. на Кмета на Община Русе срещу Постановление от 30.11.2017 г. по преписка №3535/2017 г. на РП – Русе, с което е отказано да бъде образувано досъдебно наказателно производство, Окръжна прокуратура (ОП) – Русе с постановление от 10.01.2018 г., отменя издаденото от РП – Русе и връща материалите по компетентност. С Постановление от 16.03.2018 г., РП – Русе отказва да образува наказателно производство. Община Русе обжалва пред ОП – Русе, като в жалба изх. №11-02-32#1 от 30.03.2018 г. са посочени нови обстоятелства, установени в хода на административното производство, отнасящи се до договора за отстъпено право на строеж. От ОП – Русе са издадени две постановления от 10.05.2018 г. и от 08.08.2018 г., по силата на които преписката е върната по компетентност в РП – Русе. Към настоящия момент в Община Русе няма данни за произнасяне от страна на РП – Русе.

С оглед горното, работата по случая може да продължи след произнасяне на компетентните органи.

Сподели: