община русе

Община Русе обяви конкурс за „Началник отдел” на отдел „Управление на етажната собственост“

Време за прочитане: 3 мин.

Община Русе със седалище и адрес: 7000 гр.Русе, пл. „Свобода” № 6, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност за държавни служители и Заповед № ЧР 103 /15.09.2020 г. на Кмета на Община Русе

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за назначаване на държавен служител при следните условия:

І. Конкурсът се обявява за длъжността „Началник отдел” на отдел „Управление на етажната собственост“ към дирекция „Административно обслужване”– 1 щатна бройка.

ІІ. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността предвидени в Класификатора на длъжностите в администрацията и Закона за държавния служител:

1. Степен на образование – бакалавър

2. Години на професионален опит – 4 /четири/ години

3. Минимален ранг – ІІІ /трети/ младши

4. Да отговаря на условията по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител.

ІІІ. Допълнителни умения и квалификация, съгласно длъжностната характеристика:

1. Професионална област на висшето образование – Социални, стопански и правни науки.

2. Професионален опит: най – малко 4 години стаж придобит на длъжност в държавната администрация.

3. Да познава действащите закони и подзаконови актове в областта на Закона за устройство на територията, Закона за управление на етажната собственост, Закона за собствеността, Закона за държавния служител и наредбите към него, Закона за администрацията, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Наредби на Общински съвет – Русе и други. Да изпълнява служебните си задължения на основата на принципите на законност, лоялност, отговорност, политическа неутралност.

4. Личностни умения и компетентности: умения за анализиране и разглеждане на проблемите в дълбочина, познаване и ползване на нормативните актове, свързани с дейността на служителя; умения за изграждане и поддържане на добри отношения вътре и извън администрацията, познаване на правилата на администрацията и административната среда; умения за ясна и целенасочена комуникация по служебни въпроси с адекватна детайлизация и подбор на аргументи; умения за мотивиране и поощряване на подчинените служители; умения за дефиниране и разясняване на краткосрочните и дългосрочни цели на администрацията.

ІV. Начин на провеждане на конкурса: Решаване на тест и интервю.

V. Необходими документи за кандидатстване:

  1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец;
  2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители /по образец/
  3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и специалност в областта на Социални, стопански и правни науки;
  4. Копия от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг като държавен служител;
  5. Автобиография (европейски формат).

VІ. Място и срок за подаване на документи :

Документите за участие се представят в срок до 10 /десет/ дни от деня на публикуването на обявлението за конкурса на адрес: гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6, Община Русе, ІІ етаж, стая 204, отдел „Човешки ресурси “. В случай, че подаването се извършва чрез

пълномощник, се изисква да бъде попълнено пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса. Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителите определени да приемат документите. За контакти: телефон 082 / 881 665 или 082 / 881 777.

Документите може да се подават и по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

VІІ. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците и други съобщения във връзка с конкурса : Електронната страница на Община Русе или информационното табло на входа на Община Русе, намиращ се на ул. „Петър Берон“.

VІІІ. Кратко описание на длъжността:

Създаване на организация за ефективното провеждане на политиката на Община Русе в областта на регистрацията и управлението на етажната собственост на сгради/входове в режим на етажна собственост.

Ръководство, организация и контрол на дейностите по спазване изискванията на Закона за управление на етажната собственост и поддържане на публичен регистър на Сдруженията на собствениците. Анализ и контрол на постъпващата информацията в Общината, служеща за поддържане на единен електронен регистър за председателите или управителите на сгради/входове в режим на етажна собственост на територията на Община Русе.

ІХ. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността – 630 лв.

/Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението/.

Х. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на допуснатите кандидати от отдел „Човешки ресурси “.

Образец на заявление за участие в конкурса може да се изтегли от електронната страница на Община Русе или от интернет адрес: www1.government.bg/ras

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

Декларация за участие в конкурса може да изтеглите тук.

Заявление за участие в конкурса може да изтеглите тук.

Сподели:

Още новини от деня