парапет придунавски

Община Русе обяви поръчка за удължаване на новия парапет след бул. Придунавски до зимовника на ИАППД

Вчера Община Русе обяви обществена поръчка, от която става ясно, че новият вид парапети, които бяха поставени по бул. Придунавски до ул. Мостова ще бъдат продължени до зимовника на ИАППД.

Според информацията, публикувана на сайта на Общината, предметът на договора включва доставка и монтаж на: 400 м предпазен парапет, 3 бр. рибарски стълби и двустранен стоманен парапет към 3 бр. съществуващи бетонови стълби.

Общото разстояние между посочените в поръчката локации е 2.5 км. През първият етап ще бъде покрита зоната от ул. Мостова до района под УМБАЛ „Канев“, т.н. Хирургически блок.

Ето какво точно ще се прави: „Крайбрежната ивица, северно от Парка на младежта, от ул.“Мостова“ до зимовника на ИАППД е територия, която се ползва от гражданите като място за отдих, риболов и разходки покрай реката. По това трасе в периода 2005-2012 година по програма ИСПА на Европейския съюз е реализиран „Интегриран проект за подобрения във водния цикъл на град Русе“. Като компонент от този проект е изграден довеждащ канализационен колектор за отпадъчни води до градската пречиствателна станция. Трасето на колектора минава в непосредствена близост до коритото на река Дунав. С цел защита на канала от високи водни стоежи и предпазване на тръбите от изплуване, е изградено сложно хидротехническо съоръжение, включващо кейова стена и стоманобетонова плоча. Пешеходното движение се осъществява
по горната стоманобетонова повърхност на колектора. Ограждане към р. Дунав няма. За осигуряване безопасността на гражданите е належащо монтирането на предпазен парапет към реката. Същият ще бъде доставян и монтиран на етапи, в зависимост от финансовия ресурс на Възложителя. Като първи етап поръчката предвижда доставка и монтаж на предпазен парапет в участък от Крайбрежната ивица с дължина 400 м, 3 бр. рибарски стълби и двустранен стоманен парапет към 3 бр. съществуващи бетонови стълби. Парапетът да е еднакъв с монтирания по бул. “Придунавски“, да бъде от отделни съставни пана, които се монтират едно към друго и върху съществуващата бетонова основа.

Сложиха стълбовете на уличното осветление на бул. "Придунавски"

Техническа спецификация и детайл на оградата са представени в приложения към заданието. Точното местоположение на парапета за монтаж и закрепването към основата допълнително ще бъдат уточнени на място с избрания изпълнител. В седем дневен срок от подписването на договора за доставка, избраният за изпълнител представя мостра – 1 бр. пано, което подлежи на одобрение от Възложителя. За одобрението се съставя двустранен протокол.

Срок на изпълнение на поръчката: Участниците предлагат срок за изпълнение на поръчката, който трябва да е не по малък от 30
календарни дни и не по дълъг от 60 календарни дни
. Срокът на договора започва да тече от датата на подписването му, а срокът за доставката и монтажа – от датата на двустранен протокол за одобрение на представена мостра, и приключва с подписването на приемо-предавателен протокол.“

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 69 900 лева без ДДС

Сподели:

Още новини от деня