община русе

Община Русе обявява конкурс за длъжността „Главен юрисконсулт” в отдел “Правно-нормативно обслужване“

Община Русе със седалище и адрес: 7000 гр.Русе, пл. „Свобода” № 6, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност за държавни служители и Заповед № ЧР 67 от 10.06.2024 г. на Кмета на Община Русе

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за назначаване на държавен служител при следните условия:

І. Конкурсът се обявява за длъжността „Главен юрисконсулт” в отдел “Правно-нормативно обслужване“ към дирекция „Правни дейности”– 1 щатна бройка.

ІІ. Минимални и специфични изисквания за длъжността и допълнителни умения и квалификации:

А. Минимални изисквания за заемане на  длъжността предвидени в Класификатора на длъжностите в администрацията:

1. Степен на образование – Магистър

            2. Години на професионален опит – 3 /три/ години

3. Минимален ранг – IV /четвърти/ младши        

Б. Специфични изисквания за заемане на  длъжността:

1. Образователната и квалификационна степен „магистър“, съгласно чл. 1, ал. 1 от Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“;

            2. Придобита юридическа правоспособност, съгласно Закона съдебната власт;

            3. Да отговаря на условията по чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител.

            4. Професионален опит съобразно чл. 13 от Закона за администрацията и чл.2, ал.2 от Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията: най – малко 3 години да е придобит в област или области на дейност, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за длъжността;

            В. Допълнителни умения и квалификации:

            1. Професионална област на висшето образование: Социални, стопански и правни науки – професионално направление „Право“;

            2. Личностни умения и компетентности: умения за анализиране и разглеждане на проблемите в дълбочина; познаване и ползване на нормативните актове, свързани с дейността на служителя; отчитане на различни гледни точки; умения за изграждане и поддържане на добри отношения вътре и извън администрацията; познаване на правилата на администрацията и административната среда; умения за ясна и целенасочена комуникация по служебни въпроси с адекватна детайлизация и подбор на аргументи.

            3. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при постигнати равни крайни резултати.

            ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:   

Решаване на тест по чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията и интервю.

Тестът ще си проведе в администрацията на Органа по назначаване и ще включва въпроси свързани с познания относно администрацията и въпроси свързани с правилното прилагане на законите и подзаконовите актове към тях в областта на гражданското, административното, трудовото, наказателното право; нормативните актове относно дейността на общината; наредбите на Общински съвет – Русе.

При провеждане на интервюто, конкурсната комисия ще преценява качествата на кандидатите по 5 – степенна скала по 7 показателя съобразно Формуляр за преценка на кандидате Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл

ІV. Необходими документи за кандидатстване:

  1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец;
  2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност за държавни служители /по образец/

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и специалност;

4.   Копие от удостоверение за юридическа правоспособност;

5.  Копия от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг като държавен служител;

6.    Автобиография (европейски формат).

V­. Място  и срок за подаване на документи :

 Документите за участие се представят в срок до 10 /десет/ дни  от публикуването на обявлението за конкурса на адрес: гр. Русе, пл. „Свобода“ № 6, Община Русе, ІІ етаж, стая 204, отдел „Човешки ресурси “. В случай, че подаването се извършва чрез пълномощник, се изисква да бъде попълнено пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса. При подаване на място е задължително представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителите определени да приемат документите. За контакти: телефон 082 / 881 665 или 082 / 881 777.

Документите може да се подават и по електронен път на електронна поща [email protected], като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис, а останалите копия на изискуемите документи да бъдат заверени вярно с оригинала от кандидата.

VІ. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците и други съобщения във връзка с конкурса: електронната страница на Община Русе или информационното табло на входа на Община Русе, намиращ се на ул. „Петър Берон“.

VІІ. Кратко описание на длъжността:

            Организира и осъществява процесуално представителство на Община Русе пред всички съдебни инстанции в страната; изразява становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функционирането на общинската администрация; разяснява прилагането на нормативните актове при поискване от съответните ръководители и служители; участва или самостоятелно изготвя актове на кмета във връзка с разглеждане на предложения и сигнали по реда на Административнопроцесуалния кодекс; участва в разработването и дава задължителни мотивирани мнения по законосъобразността на проектите за заповеди, договори и други вътрешно-организационни актове на общинска администрация.

            VІІІ. Начина на определяне на размера на основната заплата:

Размерите на индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват в администрацията, се определят по преценка на работодателя, до достигнатия максимален размер на основните месечни заплати на служителите в съответното ниво и степен и са в зависимост от притежавания професионален опит, както следва:

1. при професионален опит до 4 години –  в рамките на степен 1 на нивото на основната месечна заплата за длъжността, като минималния размер на основната заплата не може да бъде по-нисък от 933 лв.;

2. при професионален опит от 4 до 10 години – в рамките на степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността, като минималния размер на основната заплата не може да бъде по-нисък от 933 лв.;

3. при професионален опит над 10 години – в рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността, като минималния размер на основната заплата не може да бъде по-нисък от 933 лв.

            ІХ. Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на допуснатите кандидати от отдел  „Човешки ресурси “.

Образец на заявление за участие в конкурса може да се изтегли от електронната страница на Община Русе или от интернет адрес: https://iisda.government.bg/

Декларация

Заявление

Сподели: