Община Русе отделя средства за изготвяне на технически инвестиционен проект с оглед преустройство и реконструкция на художествената галерия

Във връзка с кандидатстване по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 по приоритетна ос 1 „Интегрирано градско развитие“ и получена висока оценка на концепцията от МРРБ за изпълнението на „Преустройство и реконструкция на художествена галерия – Русе“, е необходимо изготвяне на технически инвестиционен проект.

Предвид гореописаното, кметът на Община Русе Пенчо Милков предлага на общинските съветници от средствата предвидени за проектиране да бъде създаден нов обект в Инвестиционната програма в дейност 739 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер“, §51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“, „Преустройство и реконструкция на художествена галерия – Русе с идентификатор 63427.2.1907.12, по кадастрална карта на гр. Русе, с адрес ул. „Борисова“ №45“ за 63 800 лв.

Сподели: