Община Русе ще внесе на сесия инвеститорско предложение за развитието на Летище-Русе

Община Русе подкрепя „Еонметалл България“ ООД за летище Русе, дружеството кандидатства за сертификат за инвеститор клас „А“

В Община Русе е получено заявление, регистрационен индекс 30-12163-1 / 04.12.2019 г., за намерение от „Еонметалл България“ ООД, ЕИК 205784024, за реализиране на инвестиционен проект за възстановяване на дейността на Летище Русе, разположено в с. Щръклево, Община Иваново, Област Русе, и превръщането му в логистичен център с летище. Заявено е, че дружеството ще кандидатства за издаване на сертификат за инвестиции – клас „А“ по реда, регламентиран в ЗНИ и Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ППЗНИ), като в производството по издаване на сертификат за клас инвестиции пред Министъра на икономиката, „Еонметалл България“ ООД, ЕИК 205784024, ще заяви като мярка за насърчаване на инвестицията, предвидената в чл. 15, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 22а, ал. 1, т. 2 от ЗНИ – продажба на недвижим(и) имот(и) – частна общинска собственост, на Община Русе, без провеждане на търг или конкурс. 

            Имотите, спрямо които дружеството предвижда да реализира инвестиционното си намерение, са застроени, собственост на Община Русе, и представляват:

  1. поземлен имот с идентификатор 84049.87.164, по Кадастралната карта (КК) на с. Щръклево, Община Иваново, Област Русе, с площ 1 762 392 кв.м., с трайно предназначение – територия на транспорта, с начин на трайно ползване – за друг поземлен  имот за движение и транспорт, заедно с построените в същия сгради и постройки, описани в Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 7448 / 24.06.2015 г. (вписан под № 31, т. 22, н.д. № 4272, ДВР 8281, вх. рег. № 8434 / 03.07.2015 г. по описа на Службата по вписвания – Русе);
  2. поземлен имот с идентификатор 84049.87.165 по КК на с. Щръклево, Община Иваново, Област Русе, с площ от 56 653 кв.м., с трайно предназначение – територия на транспорта, с начин на трайно ползване – за друг поземлен имот за движение и транспорт, заедно с построените в същия сгради, описани в АЧОС № 7451 / 29.06.2015 г. (вписан под № 64, т. 22, н.д. № 4306, ДВР 8330, вх. рег. № 8435 / 03.07.2015 г. по описа на Службата по вписвания – Русе);
  3. поземлен имот с идентификатор 84049.86.153 по КК на с. Щръклево, Община Иваново, Област Русе, с площ от 22 322 кв.м., с трайно предназначение – територия на транспорта, с начин на трайно ползване – за друг поземлен имот за движение и транспорт, заедно с построените в същия сгради, описани в АЧОС № 7450 / 29.06.2015 г. (вписан под № 63, т. 22, н.д. 4305, ДВР 8329, вх. рег. № 8433 / 03.07.2015 г. по описа на Службата по вписвания – Русе).

Посочените имоти са придобити по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост (ЗДС), въз основа на сключен на 24.01.2015 г. между Българската Държава, чрез Областния управител на Област Русе, и Община Русе, Договор № 96-00-8 / 23.01.2015 г. за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имоти – частна държавна собственост, по реда на чл. 54 ЗДС (вписан в Службата по вписвания – Русе под № 184, т. 2, ДВР 789, вх. рег. № 760 / 27.01.2015 г.). Съгласно чл. 54, ал. 3 ЗДС, ограничението за разпореждане с правото на собственост спрямо придобитите от общините имоти по чл. 54 ЗДС, не се прилага в случаите по чл. 22а ЗНИ, в полза на инвеститор, получил сертификат за инвестиция от клас А, клас Б или за приоритетен инвестиционен проект.

Съгласно чл. 22а, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 2, т. 2 и чл. 15, ал. 1, т. 3 от ЗНИ, по искане на инвеститор, отговарящ на изискванията по Глава Трета, раздел I и II от ЗНИ, може да се извършва продажба на недвижим(и) имот(и) – частна общинска собственост, по местонахождението на инвестицията, без провеждане на търг или конкурс. Продажбата, се извършва едва след получаване от инвеститора на сертификат за инвестиция от клас А, клас Б или за приоритетен инвестиционен проект, съгласно чл. 28, ал. 1, т. 2 от ППЗНИ, във връзка с чл. 14, ал. 1 от ЗНИ. Издаденият сертификат определя класа на инвестицията и правата и възможностите на инвеститора по ЗНИ и ППЗНИ.

В производството по издаване на сертификата за клас инвестиция, регламентирано в Глава Трета, раздели I и II от ЗНИ, и Глава Втора, раздели I – IV от ППЗНИ, съгласно чл. 16, ал. 2 от ЗНИ, във връзка с чл. 4, ал. 1 от ППЗНИ, към заявлението за получаване на сертификат за клас инвестиция, преди започване на работа по инвестиционния проект, инвеститорът следва да приложи документ, удостоверяващ предварителното съгласие на собственика на имотите за тяхната продажба по реда на ЗНИ и ППЗНИ, когато като мярка за насърчаване на инвестицията се заявява предвидената в чл. 2, т. 2, във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 3 и чл. 22а, ал. 1, т. 2 от ЗНИ. В случая, касаещ имоти, собственост на Община Русе, такъв документ се явява решение на Общински съвет – Русе, съобразно чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), във връзка с чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). В тези случаи, към заявлението за издаване на сертификат за клас инвестиция не е предвидено и респ. не е необходимо представянето на меморандум или друго споразумение, сключено между инвеститора и собственика на имотите, за тяхната продажба, след издаване на сертификата.

Днес Общински съвет – Русе даде своето предварително съгласие Община Русе да проведе процедура, регламентирана в ЗНИ и ППЗНИ, насочена към продажба, без провеждане на търг или конкурс, на следните имоти – общинска собственост:

  • поземлен имот с идентификатор 84049.87.164, по КК на с. Щръклево, Община Иваново, Област Русе, с площ 1 762 392 кв.м., с трайно предназначение – територия на транспорта, с начин на трайно ползване – за друг поземлен  имот за движение и транспорт, заедно с построените в същия сгради и постройки, описани в АЧОС № 7448 / 24.06.2015 г.;
  • поземлен имот с идентификатор 84049.87.165 по КК на с. Щръклево, Община Иваново, Област Русе, с площ от 56 653 кв.м., с трайно предназначение – територия на транспорта, с начин на трайно ползване – за друг поземлен имот за движение и транспорт, заедно с построените в същия сгради, описани в АЧОС № 7451 / 29.06.2015 г.;
  • поземлен имот с идентификатор 84049.86.153 по КК на с. Щръклево, Община Иваново, Област Русе, с площ от 22 322 кв.м., с трайно предназначение – територия на транспорта, с начин на трайно ползване – за друг поземлен имот за движение и транспорт, заедно с построените в същия сгради, описани в АЧОС № 7450 / 29.06.2015 г.,

в полза на „Еонметалл България“ ООД, ЕИК 205784024, при условие, че в полза на дружеството бъде издаден сертификат за инвестиции – клас „А“ от Министъра на икономиката или оправомощено от него лице, по реда на ЗНИ и ППЗНИ, с мерки за насърчаване на инвестициите по чл. 22а, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 3 от ЗНИ, които да подлежат на осъществяване в посочените имоти и изградените върху тях сгради и постройки.

Определен е срок от 6 месеца за предварително съгласие на Община Русе, като то ще се счита за оттеглено, ако не се кандидатства и получи сертификат за инвеститор клас „А“.

Представителите на „Еонметалл България“ ООД представиха пред общинските съветници инвестиционните си намерения. От думите на управителя на българското дружество Антон Стайков стана ясно, че летището на първо място ще се ползва за нуждите на авиационен център за обучение на пилоти, наземен персонал, механици и техници. Във времето дружеството ще направи всичко възможно да се превърне в модерно летище. Този процес няма да е лек, защото на 70 км. е летище „Хенри Коънда“, а и трудно ще може да бъде конкурентно на тези във Варна и Бургас.

Съветникът Мирослав Славчев изтъкна, че днес е исторически момент за развитието на нашия регион. По думите му, в последните 10 години Русе намалява и леко упада като град. Такава инвестиция би го „върнала в играта“ и той би се утвърдил като голям комуникационен център.

По темата говориха още Елеонора Николова, Наталия Кръстева и Станимир Станчев, които направиха множество забележки относно начина на представяне на материала от общинската администрация, както и оповестените намерения от фирма, за която имат твърде малко информация.

Адвокат Огнян Минчев отговори от името на „Еонметалл България“ ООД на някои въпроси от съветниците този следобед. Той перефразира космонавтът Армстронг с очакването си решението да се гласува, защото това е малка крачка на инвеститора към представяне на предложението към Българската агенция за инвестиции, Министерство на икономиката и пр.

Архитект Георги Савов коментира разработването на двете територии – за транспортни дейности, за смесено обслужване – складови зони и пр. Проектът ще възстанови летището и ще се запази статута на двете зони. Той обърна внимание, че територията е съобразена с изискванията за опазване на екологията в района. Завишен е процентът за озеленяване. Ще се изградят локални и общи пречиствателни станции.

Сподели:

Още новини от деня