На 7 октомври ще се проведат консултациите с партии и коалиции за предстоящите избори в Община Русе

Община Русе поиска от държавата да придобие терен и сгради в Долно Абланово

Изпратено е искане от кмета на Община Русе чрез областния управител на област Русе до министъра на регионалното развитие и благоустройството за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Русе на имот – публична държавна собственост по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост, представляващ поземлен имот №196 по кадастралния план на село Долно Абланово, Община Русе, с площ 6 196 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг обществен обект комплекс,  заедно с изградените в него 5 сгради.

Сподели: