Не е извършено приемо - предаване на сградата с плувния басейн и бокс

Община Русе покани норвежки партньор за кандидатстване по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“

На 21 юли 2020 г. Министерството на околната среда и водите обяви покана за набиране на проектни предложения по Открита покана №3 Климат по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ по Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Целта  на поканата е да се  повиши капацитета на общините за оценка на стратегическите им планове и програми по отношение на планирани и изпълнени действия, водещи като резултат до намаляване на  емисиите на парникови газове и  адаптация към очакваните неблагоприятни последици от изменението на климата. В резултат ще се улесни планирането и изпълнението на нови стратегически стъпки за въвеждане на добрите практики  за предотвратяване или свеждане до минимум на щетите, които те могат да причинят.

Предвидените средства за финансиране по поканата са 3 000 000 EUR.. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 200 000 евро, максималният – 500 000 евро.

Крайният срок за подаване на проектни предложения бе 07.10.2020 г.

Община Русе изпрати покана до норвежки потенциален партньор, с която да се кандидатства за финансиране по Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2020, програма „Опазване на околната среда и климатични промени.”, покана №3 „Климат“ по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“.

Сподели: