Община Русе придоби 8 нови апартамента в сграда на ул. "Шести септември"

Община Русе придоби 8 нови апартамента в сграда на ул. „Шести септември“

Днес Община Русе в лицето на кмета Пенчо Милков получи осем броя жилища, готови за експлоатация, отговарящи на строителните норми и в напълно завършен вид, намиращи се в новопостроена жилищна сграда на ул. “Шести септември“ Nr. 56 в Русе.

От години община Русе провежда социална политика, чрез предоставяне на жилищни имоти за настаняване на нуждаещите се граждани. Предвид факта, че материалната база на жилищните имоти е остаряла и не е обновявана, както чрез придобиване на нови имоти, така и чрез подобряване на битовите условия в съществуващите, общината провежда политика за увеличаване на жилищния фонд чрез извършване на сделки с терени,  като заплащането на цената или част от нея се извършва с получаване на готови жилища.

През 2016 г. в Община Русе се сформира комисия, която извършва проучване на имоти, частна общинска собственост, отредени за жилищно строителство и се стартира процедура за учредяване право на строеж срещу построяване на обособени самостоятелни обекти (жилища) върху незастроен поземлен имот, с площ 479 кв.м., с адрес гр. Русе, ул. „Шести септември“ №56 (на ъгъла с ул. „Неофит Бозвели“), като заплащането на цената да се извършва чрез придобиване в собственост на Община Русе на част от новопостроената сграда в размер на минимум 20% от разгънатата застроена площ (РЗП) на обекта.

С Решение №356, прието с протокол №14/20.10.2016 г. на Общински съвет Русе, е открита процедура за провеждане на публично оповестен присъствен конкурс за учредяване право на строеж за изграждане на седеметажна жилищна сграда с партерен обществено – обслужващ етаж, с обща разгъната застроена площ от 2 610 кв.м., на стойност 544 641,80 лв., платима реално като обезщетение чрез предоставяне в собственост на Община Русе на 8 самостоятелни обекти (жилища).

След проведения на 23.01.2017 г. публично оповестен конкурс, за спечелил конкурса е обявен „Дунав“ АД, представлявано от Изпълнителния директор Борислав Неделчев Панайотов.

На 28.02.2017 г. се сключва договор между Община Русе и „Дунав“ АД за учредяване право на строеж върху недвижимия  имот.

С оглед уговореното в договора „Дунав“ АД  прехвърля на община Русе 8 броя жилища в сградата, които са напълно готови за експлоатация, отговарящи на строителните норми и в напълно завършен вид.

На приемането на жилищата кметът Милков беше придружен от заместник-кмета по „Икономика, инвестиции и собственост“ Златомира Стефанова и заместник-кмета по „Устройство на територията“ Магдалина Илиева.

Сподели:

Още новини от деня