Община Русе проведе работна среща с доставчиците на социални услуги

Община Русе проведе работна среща с доставчиците на социални услуги

Налице е различен етап в реализирането дейността на доставчиците на социални услуги, свързан с нормативните изисквания на приетата с Постановление № 135 от 22 юни 2022 г. Наредба за качество на социалните услуги. Това стана ясно от думите на зам.-кмета Енчо Енчев, който свика работна среща в сградата на Община Русе с представители на организациите, които имат сключени договори за предоставянето на соц. услуги на територията на общината. В нея участие взеха Катя Петрова – директор дирекция „Хуманитарни дейности“ към Община Русе, експерти от отдел „Здравни дейности“, както и д-р Наталия Венелинова от катедра „Мениджмънт и социални дейности“ към РУ „Ангел Кънчев“.

На срещата беше разяснено, че утвърдените в Наредбата стандарти за качество на социалните услуги, както и критериите за тяхното изпълнение, ще бъдат основополагащи за работата на доставчиците им. В документа са заложени и основните принципи за разработване на програми за развитие на качеството на предоставяните социални услуги, както и методите и реда за извършване на контрол, мониторинг и оценка на ефективността им.

По думите на Катя Петрова, която представи основните акценти в изискванията на Наредбата, в нея са заложени нормативно определени ангажименти на общините, свързани с изготвянето на анализ на потребностите от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво. Организацията по разработването му е възложена на кметовете на общините и се отнася до създаването на информационна система, предоставяща данни за потребностите на общината от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

До знанието на доставчиците на социални услуги бяха сведени и препоръки от Агенция за качеството на социалните услуги (АСКУ) относно прилагането на стандартите за тяхното предоставяне, спазването на правата на потребителите и начина, по който общината и частния доставчик на социални услуги разходват средства от държавния бюджет в социалната услуга.

Зам.-кметът Енчо Енчев запозна присъстващите и с дейността на Община Русе по редица проекти, свързани с предоставянето на социални услуги. Част от тях са свързани с: обособяването на обществена пералня в сградата на бившия Дом за медико-социални грижи за деца (ДМСГД); изграждане на 3 фотоволтаични системи в същата сграда, както и в ДПЛФУ „Милосърдие“ и ДПЛД „Приста“; изграждане на водородна клетка за производство на енергия в ДПЛД „Приста“. Налице е и нова социална услуга – Кризисен център за непридружени деца, чужди граждани и деца бежанци в риск, а капацитетът на две услуги, предоставяни от Центъра за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания (ЦНСТДМУ) и Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа (ДЦДУ СГ), е увеличен значително.

Припомняме, че с предлаганите 49 социални услуги на територията на общината, Русе е на първо място в страната по реализирани дейности, които обхващат близо 5000 деца, младежи и пълнолетни лица в нужда.

Сподели: