Община Русе продължава проверките в русенските учебни заведения

Община Русе продължава проверките в русенските учебни заведения

Продължават проверките на експерти от Община Русе в учебните заведения. Следи се за реда и начина на предоставяне на закуски по Националната програма за подпомагане храненето на децата от предучилищни групи и на учениците от I до IV клас.

Проверяват се и спазването на  законосъобразността при сключване на договорите с доставчиците на храна, както и съответствието на закуските с изискванията на нормативното законодателство относно безопасността на храните и здравословното хранене.

Контролиращите следят за спазването на следните нормативни актове:

Наредба №8 от 4 декември 2018 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици;

Наредба № 37 за здравословно хранене на учениците;

Наредба № 1 за физиологичните норми за хранене на

населението.

Експерти от общинските отдели „Образование, спорт и младежки дейности“ и „Здравни дейности“ извършиха проверки в още три русенски училища днес, като се запознаха с документацията, уреждаща условията, при които се сключват договорите за доставка на закуски.

Проследява се спазването на санитарно-хигиенните изисквания при приема на закуските, съхранението и предоставянето им за консумация и оказвания контрол от страна на медицинските лица и административните ръководители на учебните заведения.

Основната цел е да се окаже методическа подкрепа на директорите на училищата при изготвяне на необходимите документи, както и за осъществявания входящ контрол при доставянето и приема на детските закуски.

Сподели: