община русе фасада

Община Русе развива успешно социалните услуги за населението

Съгласно изискванията на чл. 19, ал. 2 от Закона за социалното подпомагане и чл. 36б, ал. 1 от Правилника за неговото прилагане  с Решение № 161 с Протокол № 7/24.03.2016 г., Общински съвет Русе е приета Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г.  Стратегията е актуализирана съответно:

– с Решение № 468 Прието с протокол № 19/23.02.2017 г. на Общински съвет Русе съобразно измененията и допълненията в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане,  обн. в ДВ, бр.89 от 11 Ноември 2016 г.;

– с Решение № 837 Прието с Протокол № 33/19.04.2018 г. на Общински съвет Русе съобразно измененият във връзка с промени в ППЗСП в сила от 01.01.2018 г. съобразно изискванията за реализацията на: Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, Картата за планираните услуги от резидентен тип и съпътстващите в общността и План за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.

– с Решение № 1128 Прието с Протокол № 45/18.04.2019 г. на Общински съвет Русе за предоставяне на лична помощ, регламентирана в Закона за личната помощ и предоставяне на услуги регламентирани в Закона за социалните услуги.

В изпълнение на общинската стратегия по предложение на кмета на общината и след съгласуване с дирекция „Социално подпомагане” и с обществения съвет по чл. 35 от Закона за социално подпомагане, общинските съвети ежегодно приемат годишни планове за развитие на социалните услуги за следващата календарна година.

Предложеният Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Русе с планов период 2020 г. и прогноза за 2021 г., след отмяната на извънредното положение е обсъден на заседание на Обществения съвет за социално подпомагане на 20.05.2020 г. и съдържа дейностите, които ще бъдат реализирани през 2020 г., както и планираните за следващата календарна година.

Планирано е запазване на съществуващата мрежа от социални услуги в общността за деца и възрастни и включване на  нови видове подкрепа, съгласно приети нормативни актове.

 • Социалните услуги за деца и младежи

За изтеклия период социалните услуги за деца и младежи са разпределени в шест дневни центъра, два от които предоставят седмична грижа, два център за социална рехабилитация и интеграция за деца. Единият от тях е разкрит със Заповед № РД01-1815/ 30.09.2019 г. на Изпълнителния директор на АСП като държавно-делегирана дейност и осигурява устойчивост на проект „Разкриване на общностен център за предоставяне на почасови социални услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Център за социална рехабилитация и интеграция“ в Община Русе, по сключен административен договор № BG05M9OP001-2.005-0144-C01, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.; два центъра за обществена подкрепа; два центъра за работа с деца на улицата, които обхващат целевите групи на деца с психични проблеми и деца и семейства в риск, на които се оказва специализирана подкрепа.

Резидентните услуги за деца и младежи с увреждания се предоставят в 7 центъра за настаняване от семеен тип, от които: три за деца и младежи с увреждания, два за младежи с увреждания и един за деца и младежи с увреждания с потребност от постоянна медицинска грижа и в един „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“.

Осигурено е и предоставянето на приемна грижа по проект „Приеми ме 2015”.

 • Социални услуги за пълнолетни лица

През 2019 г. услугите в общността за възрастнисе предоставят в:

 • дневен център за пълнолетни лица с психични увреждания вследствие на зависимости;
 • дневен център за стари хора – С Решение № 632, прието с Протокол № 25/19.09.2017 г. на Общински съвет – Русе, е приета промяна на вида на социалната услуга от „Дневен център за стари хора“ на „Център за социална рехабилитация и интеграция“ за пълнолетни лица с увреждания, с капацитет от 30 места, като делегирана от държавата дейност. Със Заповед № РД01-1058/29.05.2019 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане в сградата на съществуващия Дневен център за стари хора се разкри социална услуга в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция“, считано от 01.09.2019 год.  с капацитет 20 лица. От 01.12.2019 г. капацитетът на услугата е увеличен на 30 лица.
 • три центъра за социална рехабилитация и интеграция – за лица със зрителни увреждания, за пълнолетни лица с психични разстройства и зависимости и за лица без дом – в риск от социално изключване и изолация. 
 • приют за лица в риск от социално изключване и изолация.  След извършен анализ и констатирана необходимост по предложение на Общинска администрация е прието Решение № 222, прието с Протокол №12/ 21.06.2012 г. на Общински съвет – Русе за промяна на вида социална услуга от Приют за лица в Център за временно настаняване. Издадена е Заповед № РД01-0468/10.03.2020 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане за промяна на вида на социалната услуга в общността „Приют“ в социална услуга в общността – резидентен тип „Център за временно настаняване“ от 01.05.2020 г. Обявен е конкурс за възлагане управлението на социалната услуга.
 • „Звено майка и бебе”, в което се предоставят социални услуги за осигуряване на среда, подкрепяща връзката между майката и бебето още в родилното отделение.
 • Домашен социален патронаж – Предоставяне на услугите като общинска дейност на 555 лица. Запазван е  обхвата на услугите – като територия и брой потребители. Включват се и допълнителни услуги в подкрепа на самостоятелния живот на лицата с увреждания с допълнителни дейности – подпомагане при хранене, обслужване, помощ за излизане и придвижване, съдействие за осигуряване на адаптирана среда и технически помощни средства.
 • През отчетния период, резидентни услуги за пълнолетни лица се предоставят в и четири центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства.
 • Продължава дейността на петте защитени жилища – две за лица с психични разстройства и три за лица с умствена изостаналост.
 • Социална подкрепа на лица в риск се осъществява в два кризисни центъра за лица пострадали от насилие, трафик на хора, единият от които се предоставя като местна дейност.
 • Почасови социални услуги

Механизъм „Лична помощ” – Съгласно Закона за личната помощ, лична помощ е механизъм за подкрепа на хора с увреждания за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения. Община Русе стартирана предоставянето на механизма от 01.09.2019 г., като още през месец август 2019 г. започна приема на първите заявления. С приетата Наредбата за включване в механизма лична помощ се урежда редът за предварителен контрол, текущ контрол върху изпълнението по предоставянето на механизма лична помощ и последяващи оценки на изпълнението. Регламентирано е сключването, изменението и прекратяването на споразумението за предоставяне и ползване на лична помощ между ползвателя, асистента и доставчика на лична помощ, както и изпълнение на трудовите правоотношения при спазване на изискванията на трудовото законодателство. Обхванати са следните групи потребители: хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност; децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност; децата без право на чужда помощ с опредени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степенна трайно намалена работоспособност. За периода 01.09.2019 г. до 31.12.2019 г. са обхванати 262 потребители, от които 231 лица и 31 деца и наети лица на длъжност „Личен асистент” – 270, в т.ч. и заместници.

 • Социални услуги, предоставяни по програми и проекти:
 • По проект „Разкриване на Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и семействата им” по ОП РЧР 2014-2020 се реализират СМР дейности. С разкриване на Центъра, ще се  предоставят иновативни услуги, за подкрепа на  лица с увреждания:
 • Почасови и мобилни услуги – в центъра или в домовете на потребителите;
 • Дневна грижа – в центъра или в домовете на потребителите;
 • Заместваща грижа с 24 – часово обгрижване на лицата в центъра на потребителите до 14 дни в годината, с капацитет от 30 места.

– По проект „Социално включване чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе“ по ОП РЧР 2014-2020 се предоставят интегрирани услуги за деца на възраст от 0 до 7 г. със следните дейности:

 • Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения.
 • Подкрепа на деца с увреждания за успешна интеграция в първи клас в масовото училище.
 • Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства, вкл. рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом.
 • В дейност „Семейно консултиране и подкрепа, индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина, за отчетния период от предоставените в услугата дейности се възползваха 977 потребители.
 • Реализиране на проект „Приеми ме 2015“, финансиран по ОП РЧР 2014-2020. Към 31.12.2019 г. утвърдените приемни семейства са 31 за Община Русе. В периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. в тях са настанени 45 деца. През 2019 г. екипът по приемна грижа и приемните семейства по проект „Приеми ме 2015“ преминаха за първи път обучения и супервизии, проведени от външен доставчик. Преминали обучения/супервизии за 2019 г. на екипа по приемна грижа: обучение на Комисията по приемна грижа  – 1 бр.; специализирани обучения на ОЕПГ – 2 бр.; индивидуална супервизия на ОЕПГ – 2 бр., групова супервизия на ОЕПГ – 3 бр.; индивидуална супервизия на приемни семейства с настанени в тях деца – 2 пъти в годината, 26 бр. преминали приемни семейства.
 • По проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Русе 2016“, чрез финансиране на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане на 110 лица от целевите групи, посочени в програмата се предоставя топъл обяд в Обществената трапезария, чрез Общинско предприятие „Социално предприятие – Обществена трапезария” /ОП СПОТ/.
 • Осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура на територията на Община Русе чрез проектно финансиране:

         – Реализира се Проект „Осигуряване на инфраструктура за социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания/съгласно Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността/ на територията на Община Русе: – един център за грижа за лица с психични разстройства; – един център за грижа за лица с различни форми на деменция“. Той се финансира по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“, в рамките на приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Продължителността на дейностите по проекта е в рамките на 24 месеца, считано от 06.02.2019 г. Обща стойност на проекта е 1150900,00лв., от които: – собствен принос в размер на 25 900,00лв. и – безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 125 0000,00лв., от която: – европейско финансиране – 85% в размер на 956250,00лв. – национално финансиране – 15% в размер на 168 750,00лв. Дейностите по проекта предвиждат извършване на  проектиране, строителство и авторски надзор за създаване на един център за грижа за лица с психични разстройства и един център за грижа за лица с различни форми на деменция на територията на Община Русе, с адрес гр. Русе, ж.к. „Възраждане“, ул. „Доростол“ №108 (съществуващата сграда на закрития Дом за деца, лишени от родителска грижа „Св. Димитър Басарбовски“). Предвижда се ремонт на сградата, пристройките, оградата и благоустрояване на дворното пространство. Новата материалната база, с ново оборудването и обзавеждане ще гарантират безопасна и сигурна среда за възрастните хора и хората с увреждания. На 30 потребители (15 лица с психични разстройства и 15 лица с деменция) щe бъде предложена психо-социална рехабилитация и възможност за подкрепа на хората в тяхната непосредствена среда и подкрепа на близките им.

            – Реализира се проект „Изграждане на социални жилища за настаняване на лица от малцинствени групи от населението и социално слаби лица, които не могат да се ползват от условията на жилищното настаняване на Община Русе“, по договор № BG16RFOP001-1.005-0005-С01, по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.005 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Русе“, част от процедура  BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“,  на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. С  проекта ще се  осигурят социални жилища, чрез 28 апартамента, за настаняване на групи в неравностойно положение. По отношение на този тип социална инфраструктура, Общината изпълнява възложеното ѝ по закон задължение, а именно провеждането на социална политика на местно ниво. Във връзка с осигуряване на достъпност на  средата девет от апартаментите в сградата са специално проектирани за ползване от хора с физически увреждания.

От извършения анализ на потребностите на гражданите, живеещи на територията на община Русе, чрез оценка на депозираните молби за ползване на социални услуги в дирекция „Социално подпомагане“ – Русе и Община Русе се установи необходимост от допълнителни услуги, които да задоволят нуждата от грижи за възрастни с увреждания и за самотно живеещи стари хора, чакащи за настаняване в специализираните институции за възрастни хора. За тази цел в новият период са планирани дейности за разкриване на: Центрове за грижа за лица с различни форми на деменция  и за лица с психични разстройства и разширяване капацитетите на социалните услуги: дневни центрове за деца/младежи с включване на нови целеви групи. Ще се бъдат изградени нови  корпуси за домуващи в Дом за пълнолетни лица са деменция, с цел подобряване на условията за живот на лицата настанени в специализираната институция.

Планира се проучване на сграден фонд с цел създаване на комплекси от услуги в подкрепа на децата и на пълнолетните лица и обмисляне на преместване на местонахождението на социални услуги и разширяване н акапацитетите на някой социални услуги.

След приключването на сроковете на проектите, по които се предоставят социални услуги ще се търсят възможности финансирането им да е като държавно делегирани дейности.

Община Русе предвижда развитие на общинските политики и мерките за социално включване, чрез разширяване на дейностите на Общинско предприятие „Социално предприятие – Обществена трапезария”, като в него се включат нови дейности свързани с предоставяне на  услуги в построените социални жилища.

Предстои Община Русе до края на 2020 г. да кандидатства по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2. По проекта ще се създават иновативни социални модели на интегрирания подход при предоставяне на социални услуги, представящи тенденцията, политиката и практиките на интегриране на социалните с други услуги в зависимост от спецификата и комплексния характер на проблемите и потребностите на крайните потребители.

Община Русе ще търси нови възможности и ще кандидатства, чрез реализиране на проекти пред Фонд „Социална закрила“ за придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база с цел изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги.

По изложените съображения Общински съвет – Русе ще актуализира Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Русе (2016-2020 г.), като приема Проекта за изменение и допълнение на общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Русе. Ще бъде приет и доклад по изпълнението на заложените дейности в годишния план за развитие на социалните услуги 2019 г. на Община Русе, както и годишен план за развитие на социалните услуги в Община Русе планов период 2020 г. и прогноза за 2021 г., в изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016–2020).

Сподели: