Не е извършено приемо - предаване на сградата с плувния басейн и бокс

Община Русе си партнира активно с академичните среди

Община Русе си партнира активно с академичните среди.

С Решение на Общински съвет Русе се даде съгласие за участие на Община Русе като член в Сдружение „Дунавски Дигитален иновационен хъб“ и за подкрепа на кандидатстването му с проектно предложение по програма „Цифрова Европа“. На 19.02.2021 г. се проведе Учредително събрание за учредяване на юридическото лице с нестопанска цел, в което Община Русе се включи.

Сдружението включва широко представителство на стопанския, нестопанския и образователния сектори и осъществява дейността си в обществена полза за насърчаване, подпомагане и развитие сътрудничеството между всички фирми, учебни заведения и държавни институции в областта на информационните и комуникационни технологии за създаване на благоприятни условия за развитието им, повишаване на тяхната конкурентоспособност на национално и международно равнище.

Сдружението „Дунавски Дигитален иновационен хъб“ ще кандидатства с проектно предложение по Програма „Цифрова Европа“, с подготвена 7-годишна стратегия за развитие на сдружението и услугите, които то ще предлага във връзка с повишаване на компетенциите и дигитализацията на производствения сектор и публичната администрация на целевата аудитория.

Община Русе кандидатства с проектно предложение по програма „Науката среща регионите“ към Европейската комисия. Проектът е разработен в партньорство с Русенски университет „Ангел Кънчев“ и АДО „Дунав“. Максималният грант е 30 000 евро. Темата на предложението е декарбонизацията на транспорта в зелен преход с акцент върху вътрешния воден транспорт и градския/регионалния обществен транспорт. Специфични теми са: алтернативни горива и зелени технологични възможности в кораби/превозни средства и инфраструктура, интеграция на мултимодални транспортни системи. Като дейности се предвижда да се организират иновационни лагери с участието на граждани и представители на местната власт в региона на тема „Декарбонизация на транспорта“. Темата е съобразена с амбициите на Община Русе за по-масово въвеждане на зелената енергия в транспортния сектор на града.

Община Русе в партньорство с Русенски университет „Ангел Кънчев“, „Общински транспорт Русе“ ЕАД, „Параходство Българско речно плаване“ АД , Асоциацията на дунавските общини „Дунав“, Българската асоциация за водород, горивни клетки и съхранение на енергия и Българската академия на науките изпълняват проект за въвеждане на инфраструктура за производство на водород и на кораб и автобуси с горивна клетка в Русе. Проектът е в контекста на българските климатични цели, ролята на водорода в България и плановете дунавски пристанища да изнасят водород за Германия по река Дунав. 

Проектът е за внедряване на водородна инфраструктура – инсталация за производство на зелен водород (слънчев фотоволтаичен парк, електролизьор, станция за зареждане с водород), на модернизиран морски плавателен съд с горивна клетка, ретрофитинг на кораб задвижван с водород и закупуване на двадесет автобуса задвижвани с водород. Съвместното предприятие „Горивни клетки и водород“ (FCH JU) предостави помощ в продължение на една година за подробното планиране и разработване на този иновативен проект.

Дейностите на водородния проект в Русе са планирани в контекста на Значимия проект от общ европейски интерес (IPCEI) Green Hydrogen @ Blue Danube чрез модернизиране на съществуващ тласкач с хибридна батерия с нулеви емисии и задвижване на горивни клетки и използването на плавателния съд по река Дунав. Корабът ще бъде зареждан в пристанище Русе Изток, като се използва ново мобилно решение за зареждане с водород, произведен от електролизьор, разположен в новото автобусно депо в Русе на ул. „Капитан Райчо Николов“. Електролизьорът ще се захранва от нов фотоволтаичен парк, който ще бъде построен на територията на депото. Освен за използване от тласкача, водородът ще се използва и за зареждане на двадесет 12-метрови автобуса с горивни клетки, използвани по маршрути на обществения транспорт в града като част от общинския автобусен парк на Русе.

Значителното технологично развитие и опит, създадени през началната фаза на проекта, ще проправят пътя за мащабно производство и транспортиране на водород, което ще позволи на България да постигне целта за износ на евтин зелен водород в Северна Европа през транспортната ос река Дунав. В допълнение към смекчаването на въглеродните емисии от речни плавателни съдове и автобуси, проектът се очаква да има и значителни местни ползи за околната среда чрез намаляване на замърсяването на въздуха и на вредните въздействията върху екосистемите по поречието на Дунав.

В рамките на 2-3 години и особено през последната година беше постигнат сериозен напредък за създаване на предпоставки за привличане на инвестиции за развитие на водородна мобилност в град Русе. От 37 проекта в областта на водородната енергия са одобрени само 11, като само за България са два – София и Русе. От м. юли 2021 г. Община Русе е на европейската карта и като член на ECHA (European Clean Hydrogen Alliance) и като град със сериозен интерес към развитие на водородна мобилност, съчетаваща водния транспорт и градската мобилност.

Община Русе вече получи първа водородна клетка, която ще бъде използвана за отоплението на Дом за възрастни хора „Възраждане“.

Възможността за провеждане на студентски стажове в реална работна среда е добра практика на Община Русе, която се утвърди през годините. От края на 2020-а, Общината увеличава стимулите на студентите за участие в платени стажове, включвайки се като обучаваща организация в проект „Студентски практики – фаза 2“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“.

Община Русе е регистрирана като обучаваща организация в електронната платформа на проекта https://praktiki.mon.bg/arti/ и продължава да предоставя възможност на студентите да провеждат своите практики по няколко позиции в общинска администрация, в т. ч. в отдел „Международно сътрудничество и проекти“, отдел „Екология“, отдел „Транспорт“ и в отдел „Управление на етажната собственост“.

Младежите, избрали да натрупат опит в администрацията на Община Русе са възпитаници основно на Русенски университет „Ангел Кънчев“.  С него Община Русе има утвърдено дългосрочно партньорство, като част от студентите, участвали в практиките, както и отличници от випуските на русенската Алма-матер биват наети да работят дългосрочно в местната администрация.

 Сред провелите стаж имаше и възпитаници на Икономическия и на Технически университет във Варна, както и на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

През отчетния период в Община Русе са стажували 33 студенти, от които 26 са избрали стажантските позиции в отдел „Международно сътрудничество и проекти“.

В продължение на 240 часа в реална работна среда и в непосредствен контакт с експертите на Община Русе студентите се запознаха с предизвикателствата пред местната власт. Провеждането на стажантските практики даде възможност за практическо приложение на знанията и придобиване на нови умения и компетенции.

Сподели: