Експертно обсъждане на предстоящ проект за адаптация към климатичните промени ще се състои в Русе

Община Русе сключва договор за сътрудничество с „Елтехресурс“ за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

Съгласно разпоредбите на чл.19, ал.3, т.7 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО):„Кметът на общината отговаря за организирането на дейностите по разделно събиране на масово разпространени отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на масово разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци.“

В изпълнение на законовите изисквания, Община Русе има сключен договор за сътрудничество с „Елтехресурс“ АД за събиране, транспортиране, съхранение и предаване за предварително третиране с цел последващо оползотворяване и/или обезвреждане на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО).

Предвид изтичането на договора се извърши неговото подновяване, с цел продължаване разделното събиране и оползотворяване на излязлото от употреба електронно и електрическо оборудване на територията на Община Русе.

Днес общинските съветници одобриха договора за сътрудничество между Община Русе и „Елтехресурс“ АД с предмет: „Събиране, транспортиране, съхранение и предаване за предварително третиране с цел последващо оползотворяване и/или обезвреждане на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО).

Сподели: