ВАС

Община Русе спечели дело и няма да връща над 1.1 млн. лева по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

Върховният административен съд, Първо отделение, остави в сила решение № 27/01.09.2022 г., постановено по адм. дело № 664/2021 г. по описа на Административен съд – гр. Русе. Решението е окончателно.

За да отмени решението на ръководителя на управляващия орган по посочената ОПРР 2014 г. – 2020 г. за установено публично държавно вземане – надплатена сума в размер на 1 193 495,91 лв. първоинстанционният съд е приел, че в решението липсват мотиви, както и не са изложени подробности за начина на определяне на крайния размер на сумата, за която е поканил Община Русе да възстанови сумата 1 993 495,91 лв., както и, че липсват и достатъчно мотиви, които да са фактически и правно издържани и да подкрепят издадения акт. Според съда това прави решението, което има характер на АУПДВ по чл. 166, ал. 2 ДОПК издадено в нарушение на чл. 59, ал. 2 – 4 АПК, което е съществено нарушение на административнопроизводствените правила и основание за неговата отмяна. Според съда органът е направил и погрешни изчисления и се е позовал и смесил установените от него нередности, както и одобрените, и неодобрени плащания. Съдът е направил анализ на тези нередности от страна на административния орган. Приел е, че по делото не се спори, че Община Русе е сключила договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 24 002 815,60 лв. по ОП „Региони в растеж“, приоритетна ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие“ и „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе“ одобреният проект по който е за сумата от 24 344 185,59 лв. и се осъществява чрез отпуснатата безвъзмездна финансова помощ на общината, както и чрез собствен принос в размер на 341 369,99 лв. Съдът е посочил в решението си, че на Община Русе е преведена сумата 8 400 985,46 лв. като авансово плащане и тя е следвало да бъде приспадната при окончателното плащане, което се изчислява, като от общо верифицираните допустими разходи, финансирани с безвъзмездната финансова помощ по проекта, се приспаднат авансовите и междинните плащания – вж. чл. 9, ал. 2 от Наредба № Н – 3/22.05.2018 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество. Прието е също така от съда, че по искания на общината били преведени и сумите от 6 637 219,92 лв.; 4 395 886,03 лв.; 820 704,31 лв.; 109 322,92 лв. и по окончателно плащане безвъзмездна финансова помощ, както и по искане за окончателно плащане общо сумата от 7 216 148,89 лв., в това число е верифицирана сума от допустими разходи по окончателното искане за плащане в размер на 7 207 489,55 лв. и са признати разходи, представляващи собствено съфинансиране в размер на 8 659,34 лв. Относно сумата от 1 193 495,91 лв., за която ръководителят на управляващия орган е счел за надплатена на Община Русе, първоинстанционният съд е приел, че простите математически изчисления, направени на базата на уведомленията за направени искания и съответно одобрени/верифицирани плащания от органа сочели, че общата сума, която е верифицирана е в размер на 19 145 920,92 лв. и тази сума била посочена и от вещото лице по съдебно – счетоводната експертиза. Съдът е приел, че тази сума е по – малко от платените суми по искания за авансово и междинно плащане – 20 364 118,64 лв. Проблемът според съда е, че в оспореното решение не е съобразено, че част от решенията му, с които не са верифицирани определени суми или са наложени финансови корекции, са били оспорени пред съда и след приключване на съдебните спорове, са налице резултати, различни от записаните в административните актове, предмет на съдебен контрол.

Сподели: