русенски университет ректорат

Община Русе става част от СНЦ РИЦ „Иновативен растеж”

Русенски университет „Ангел Кънчев“ ще участва с проектно предложение за финансиране по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“, Тематична област 3 „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“, подобласт „Персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и средства“, според Иновационна стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) на България за периода 2014-2020 г., което кореспондира с приоритетите на ИСИС на Северен централен район и ИСИС на Община Русе. Университет ще кандидатства по процедурата като предлага създаване на Сдружение с нестопанска цел РИЦ „ИНОВАТИВЕН РАСТЕЖ” по смисъла на ЗЮЛНЦ за участие в изграждане на регионален иновационен център.

Основната цел на проекта е изграждане и развитие на съвременна научноизследователска и иновационна инфраструктура за провеждане на приложни изследвания от отворен тип, способстващи за ускорено икономическо, социално и здравно развитие на Русе и Северен централен район, както и в страната. Актуалността на проекта е свързана със създаването и развитието на партньорство между бизнеса и науката в полза на регионалната икономика и здраве. Бизнесът ще има водеща роля при създаването на условия за максимално използване на продуктите на Сдружение с нестопанска цел РИЦ „Иновативен растеж”, като се внедрят и комерсиализират новите технологии, създадени в него. Проектът е насочен към персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени форми и здравни грижи. Базиран е на развитие, поддържане и ефективно използване на модерна научна инфраструктура, балансирана по тематични области и региони, и има за цел да се включи в изграждането на европейска и международна научна система.

Участници в Сдружението ще бъдат: РУСЕНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“, ОБЩИНА РУСЕ, „КОМАК МЕДИКАЛ“ ЕООД, УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „МЕДИКА РУСЕ“, и МЕДИКО–ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР „СВЕТА АПОЛОНИЯ“ ООД, и СБАЛПФЗ „Д-Р ДИМИТЪР ГРАМАТИКОВ“ ЕООД.

Важен аспект е създаването на иновационна и технологична култура, която стои в основата на успеха на това партньорство. Ролята на Община Русе в изпълнението на проекта ще бъде да:

  • Осигурява връзката между специализираните изследователски организации, лечебните заведения и бизнес организациите на територията на Общината и Сдружението с нестопанска цел РИЦ „Иновативен растеж”;
  • Гарантира внедряването в практиката на иновативни решения в полза на подобряване здравното състояние на населението в региона;
  • Мултиплицира иновационните научни резултати, продуктите и дейностите на Центъра в Северен централен район и в страната;
  • Съдейства в областта на изследванията.

Участието на Община Русе като член на Сдружение с нестопанска цел  „Регионален иновационен център „ИНОВАТИВЕН РАСТЕЖ” не е обвързано с финансови ангажименти за Община Русе.

Общинските съветници дадоха своето съгласие тези сутрин.

Сподели:

Още новини от деня