община русе

Община Русе събира мнения и предложения на граждани по предварителния проект на Генерален план за организация на движението + план

Община Русе подлага на обществено обсъждане предварителния проект на Генерален план за организация на движението (ГПОД). Предоставя се 30-дневен срок, считан от датата на публикуване на настоящото съобщение, за предложения и становища по Проекта.

Всички заинтересовани страни могат да се запознаят с предложенията на Изпълнителя на ГПОД по схемните решения тук.

Повече информация и подробности по схемите на предварителния проект на ГПОД могат да бъдат получени в отдел „Транспорт“, бул. „Ген. Скобелев“ №45, ет. 2, всеки работен ден от 10 до 12 ч.

Писмени становища, мнения и коментари могат да се изпращат, както следва:

на хартиен носител:

– адрес: гр. Русе, пл. „Свобода“ №6;

– на вниманието на: г-н Димитър Недев – зам.-кмет на Община Русе;

относно: „Предварителен проект на Генерален план за организация на движението“

по електронен път:

– на e-mail: mayor@ruse-bg.eu;

относно: „Предварителен проект на Генерален план за организация на движението“

Припомняме, че за Община Русе Генерален план за организация на движението последно е бил изготвян преди повече от 30 години.

Настоящият проект съдържа съществуващата организация на движението за територията на града и населените места от общината. Той е основа за усъвършенстване на системата за регулиране на движението в зависимост от интензивността и характера му, при конкретните особености на застрояване на населеното място. С него се предлагат строителни мероприятия за реконструкции на улици, кръстовища, монтиране на светофарни уредби, изграждане на пешеходни подлези или надлези, обособяване на зони за паркиране, развитие на велосипедна инфраструктура и други дейности за подобряване на условията на движение.

При изработването на ГПОД се измерват параметрите на движението, изследват се основните закономерности на транспортните потоци и причините за възникването и формирането им, степента на използване на транспортните площи и прилежащите им територии, и се обследва регулирането на движението. Важен аспект е определянето на конфликтните точки в движението и изследването на причините за възникването им, с цел отстраняване на рискове за безопасността.

С изготвянето на Плана се цели да се подобрят условията за безопасност на движението и намаляване на пътния травматизъм по уличната мрежа на Община Русе, както и подобряване пропускателната способност на уличната мрежа и намаляване задръжките на автомобилите по кръстовищата. Предвижда се подобряване на екологичните условия в града и функционирането на масовия градски обществен транспорт.

Сподели: