Община Русе с важна информация за избирателите с увреждания във връзка с местните избори

Във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., Община Русе уведомява, че до 12 октомври 2019 г. (събота) вкл. избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват следва да заявяват желанието си в писмена форма чрез Заявление – Приложение №17-МИ, като към заявлението се прилага копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК).

На територията на всяко населено място се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали заявления.

Когато избирателят не е подал заявление в указания по-горе срок, може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 5 дни преди изборния ден (21.10.2019 г.) и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия.

Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес.

В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН / личен номер, постоянният адрес / адрес на пребиваване или настоящият адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес, и се прилага копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК.

Заявление – Приложение №13-МИ за вписване на избирател в списъците по настоящ адрес, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места се прави писмено в населеното място по настоящ адрес на лицето до 12 октомври 2019 г. включително.

Условието за вписване на избирателя в избирателен списък по настоящ адрес е регистрацията на настоящия адрес в съответното населено място да е извършена най-малко 6 (шест) месеца преди изборния ден – до 26.04.2019 г. вкл.

Гражданите могат да подават заявления в Зала 1 в сградата на общината на пл. „Свобода” № 6 всеки работен ден от 09.00 до 11,30 ч и от 13,30 до 17,00 ч.

Справки и информация по избирателни списъци – в Зала 1 и на тел. 082/881-612; 082/ 881-671 .

Електронните заявления за вписване в избирателен списък по настоящ адрес се подават по електронен път след идентификация с електронен подпис на http://www.grao.bg/elections/

Сподели: