дунав септември градски стадион 2018

Община Русе търси директор за ОП „Спортни имоти“

Община Русе със седалище и адрес: 7000 гр. Русе, пл. „Свобода” № 6 на основание чл. 90, ал. 2 и чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 7 от Правилника за дейността на Общинско предприятие „Спортни имоти”, приет с Решение № 1090 по Протокол № 51/29.09.2006 г., последно изменение с Решение №31 по Протокол № 3/16.12.2019 г. на Общински съвет – Русе и Заповед № ЧР 5 от 16.01.2020 г.на Кмета на Община Русе обяви конкурс за длъжността „Директор на предприятие” на Общинско предприятие „Спортни имоти” в Русе.

Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

            1. Образование – висше с образователна-квалификационна степен „Бакалавър”,

            2. Професионално направление – Администрация и управление, Икономика, Спорт.

            3. Професионален опит – не по–малко от 5 /пет/ години

Други умения и компетенции:

·         Владеене на английски език – работно ниво

·         Компютърни умения и работа с Microsoft Office; Explorer;

·         Валидна шофьорска книжка

·         Мениджърски и/или управленски опит

Начин на провеждане на конкурса:

1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.

            2. Защита на концепция за управление и развитие на ОП „Спортни имоти”

3. Интервю за оценка на:

             а/ Стратегическа, лидерска и управленска компетентност – Визия за бъдещо развитие на предприятието; участие и реализиране на инвестиционни проекти; умения за контролиране на движимите и недвижими активи; мотивиране и развиване на служителите; опит в държавната администрация;

             б/ Ориентация към резултати – умения за определяне на текущите приоритети; подготвяне на финансов анализ за разходите и приходите преди поставяне на задача и контрол на графиците за изпълнение в рамките на договорените срокове  и финансови параметри; създаване на добра организация за административно и техническо поддържане на спортните обекти и съоръжения с цел постигане на целите по начин, осигуряващ възможно най-добър краен резултат;

            в/ Компетентност за водене на преговори и договаряне с клиенти, доставчици, изпълнители  – познаване и ползване на нормативните актове; убедително представяне на позиции и аргументи за постигане на съгласие между различни страни; управление и участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел.

Подаването на документите за участие в конкурсната процедура се извършва лично или чрез пълномощник в срок от 1 /един/ месец от публикуването на обявлението за конкурса на адрес: гр. Русе, пл. „Свобода № 6 “ – Община Русе, ІІ етаж, стая 204 отдел „Човешки ресурси“, всеки работен ден от 08.30 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 17.30 часа. Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителите определени да приемат документите. Телефон за контакти тел. 082/ 506-665 и 082/ 506-777.

Подаването на документите за участие в конкурсната процедура се извършва лично или чрез пълномощник. Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителите определени да приемат документите.

Сподели:

Още новини от деня