разрез булевард трети март

Община Русе търси изпълнител за реконструкция, рехабилитация и модернизация на бул. „Трети март“

разрез булевард трети март

В края на миналата седмица Община Русе обяви обществена поръчка за “Проектиране и строителство на обект „Реконструкция, рехабилитация и модернизация на бул. „3-ти март“, в т.ч. и ремонт и усилване конструкцията на мост при пътен възел “Сарая”, гр. Русе, осъществяващ директна връзка с коридор 9 от TEN-T мрежата“.

Обектът е в рамките на проект с водещ бенефициент Община Русе под името „Инвестиране в пътната безопасност и подобряване свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T“ по програма ИНТЕРРЕГ V-А РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ.

Бул. „3-ти март” е елемент от първостепенната улична мрежа на града, определен като районна артерия клас IIIБ – 2х2. Булеварда е  основна входно-изходна артерия на града, обслужва и западна промишлена зона. Същият е с дължина около 2200 м.  Районът е с предимно промишлено застрояване. Булеварда се използва основно от тежкотоварни МПС. По него преминава и тролейбусен градски транспорт.

От извършени оглед на асфалтовата настилка може да се определи състоянието ѝ на задоволително. Не се наблюдават съществени дефекти вследствие на слаба основа, като пропадане, слягане и коловози. Наблюдават се обичайните дефекти вследствие на дългата употреба – единични напречни и надлъжни пукнатини, кръпки, единични дупки, разрушена настилка до бордюра.

Повърхността на настилката е неравна. Лисва достатъчен напречен наклон, на доста места той е нулев, което възпрепятства бързото отводняване и е предпоставка за повреди по настилката.

Вследствие на дългото износване на настилката тя няма достатъчна грапавост. Това влошава сцеплението и удължава спирачния път на МПС. Особено важна за безопасността на движението е грапавостта в зоната на пътните кръстовища.

Настилката на пътната връзка под моста, където сега са подпорите на повредената му част е силно деформирана и разрушена.

Бордюрите са стари бетонови. Има отделни неголеми участъци със нови бордюри. Вследствие на ремонти по пътните платна и преасфалтиране светлата им височина варира от 5-15 см. Наблюдават се дефекти като олющване, счупване, изкривяване, липса на отделни елементи, рампи от бетон пред входове.

Сигнализацията с пътни знаци и маркировка е незадоволителна. С много малки изключения липсва пътна маркировка. Пътните знаци са недостатъчно. Почти няма знаци за предимство в кръстовищата. По-голямата част от пътните знаци са стари с ръждясали тръбни стойки.

Състоянието на моста при пътен възел „Сарая“ обобщено е следното:
– Частично разрушени устои, включително гардбаластови стени, подлагерни площадки и лагери на моста;
– Напълно разрушени крайни напречни греди на връхната конструкция при устоите;
– Компрометирани герберови елементи и опасност от изпадане на подвижните лагери, опасност от разрушаване на окачената връхна конструкция в средния отвор;
– Големи площи с оголена и корозирала армировка по връхната конструкция и долното строене;
– Агресивно въздействие върху армировката от околната среда и карбонизация на бетона, в следствие малкото бетоново покритие;
– Запушени отводнители и невъзможност за площно отводняване на моста;
– Тотално компрометиране на хидроизолацията на пътното платно;
– Въпреки монтираните нови дилатационни фуги, поради неотстранените повреди при устоите, те отново не изпълняват ефективно предназначението си;
– Лошо състояние на пътната настилка и тротоарните блокове;
– Повредени и корозирали стойки на парапета, въпреки скорошното му боядисване;

С проекта се цели подобряване на транспортните връзки на централна градска част със западна промишлена зона, а от там и с част от коридор 9 на TEN-T мрежата, възстановяване носимоспособността, устойчивостта и трайността на пътя, подобряване транспортно-експлоатационните качества и осигуряване на съвременни по-добри условия за удобен, безопасен и икономичен транспорт.

Същевременно мостовото съоръжение да се въведе в нормална експлоатация и удължи неговият експлоатационен период. След извършването на ремонта да се премахне изпълненото подпиране на централния отвор, за да може да се използва пътната връзка под мостовото съоръжение.

Прогнозната обща стойност на поръчката е 6.5 млн. лева без ДДС, а предложената цена и организацията на изпълнение на строителството са с най-голяма тежест.

Оферти могат да бъдат подавани до 19 ноември 2018 г.

Още подробности за поръчката може да бъдат видени тук.

Сподели: