бул липник жп подлез

Община Русе търси изпълнител за рехабилитация на бул. „Липник“ от кръговото кръстовище при бул. „Цар Освободител“ до кръговото кръстовище при КАТ

Община Русе обяви обществена поръчка за проектиране и строителство на обект „Рехабилитация на бул. „Липник“ от кръговото кръстовище при бул. „Цар Освободител“ до кръговото кръстовище при КАТ“.

Обектът е в рамките на проект с:
Водещ бенефициент: Община Гюргево
Име: Добре развита транспортна система в Еврорегион Русе – Гюргево за по-добра свързаност с TEN-T мрежата
Програма: ИНТЕРРЕГ V-А РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ
Договор за финансиране: ЕФРР № 98829 от 31.08.2018 г. между Управляващия орган на програмата и водещия партньор – Община Гюргево, CPV код: 45233120: Строителни и монтажни работи по пътища; 71220000: Архитектурно проектиране;
Териториалният обхват предмет на обекта е бул. „Липник” – от кръговото кръстовище с бул. „Цар Освободител“ до кръговото кръстовище при КАТ, включително пътния възел с бул. „България“, гр. Русе.
Булевард „Липник“ е част от първостепенната улична мрежа на града – районна артерия III А клас IIIА-(2х2), съгласно План-схема на комуникационно-транспортната система към ОГП на гр.Русе, одобрен с Решение № 231, прието с протокол № 15/12.06.2008г. на Общински съвет – Русе. Булевардът е с обща дължина около 4300 м, с променлив напречен профил – ширина на уличното платно, на тротоарите и разделителната ивица. Предвижда се рехабилитация по цялата дължина на обекта, като пресичанията с вливащите се улици става с кръстовища на едно ниво и запазване на ПУР.
Цел на проекта:
След реализацията на двата проекта „Реконструкция на кръговото кръстовище на бул. „Липник“ с бул. „Цар Освободител“ и „Пробива Кауфланд“ възниква необходимост от подобряване транспортно-техническите характеристики на бул. „Липник“ от кръговото кръстовище при бул. „Цар Освободител“ до кръговото кръстовище при КАТ. С проекта се цели да се модернизира булеварда, чрез подобряване на транспортно-техническите характеристики на булеварда За целта ще се възстанови носимоспособността, устойчивостта и трайността на пътя, подобряване транспортно-експлоатационните качества и осигуряване на съвременни по-добри условия за удобен, безопасен и икономичен транспорт. Чрез модернизацията му ще се осигури стратегическа връзка между централната част на града и мрежата TEN-T, съответно Дунав мост, както и Източната индустриална зона на гр. Русе

Общ срок за изпълнение на поръчка не повече от 450 календарни дни. В срока за изпълнение не се включва срока по съгласуване и одобряване на инвестиционния проект. При изчисляването от календарни дни съгласно Линейния график в месеци, следва да се вземе като константа брой дни в месеца 30.

Максимална прогнозна стойност на поръчката: до 4 727 915 (четири милиона седемстотин двадесет и седем хиляди, деветстотин и петнадесет лева) лв. без ДДС. Като:
• Предлаганата стойност за проектиране не трябва да надвишава 154 834,00лв. без ДДС.
• Предлаганата стойност за изпълнение на СМР не може да надвишава 4 516 037,00 лв. без ДДС.
• Предлаганата стойност за упражняване на авторски надзор не може да надвишава 57 044,00 лв. без ДДС.

Критерий за възлагане: „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно Методика за оценка.

Сподели: