ледена пързалка

Община Русе търси кой да обслужва функционално ледената пързалка пред зала „Опера“

Община Русе търси кой да обслужва функционално ледената пързалка пред зала „Опера“. Става дума за:
– осигуряване на ежедневно професионално изрязване, почистване и полиране на ледена повърхност на мобилна пързалка за периода на функционирането й, съобразно утвърден график на работа – 8 сесии по 1 час и почистване между сесиите;
– обслужване на гардероб – подсушаване, почистване и дезинфекциране на 200 чифта кънки и контрол върху приемане и предаване на кънки на клиенти на ледената пързалка
Контрол върху спазването на правилата за ползване на ледената пързалка от граждани
Дейностите са при режим на работа от 10:00 до 22:00, седем дни в седмицата.

Ледогенераторната пързалка започва да функционира с плъзгаемост на 100%, която намалява приблизително на 80% след около час пързаляне и трябва да бъде затворена след всяка една кратка сесия за възстановяване на плъзгаемостта.
Поддръжката ще се извършва с помощта на гребло с нож за ръчно изрязване на леда и почистване с ширина минимум 1 м. Необходимо е да се нивелира леда, да се премахне снега, да се полира повърхността с вода и да се обработи леда по ъглите на мантинелата.

Изпълнителят следва да гарантира безопасно текущо състояние на леда на пързалката и на кънките, които ще се използват от граждани и да допринася за непрекъсната работа на съоръжението по време на експлоатацията му.

Изпълнителят е задължен да осигури квалифициран екип и всичко друго необходимо за обслужването на гардероб, подсушаване, почистване и дезинфекциране на кънки и изрязването, почистването и полирането на повърхността ледена пързалка в гр. Русе. Изпълнителят точно и надлежно трябва да съблюдава и спазва всички нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги отстранява за своя сметка до задоволяване исканията на Възложителя и до приемане на работите от негова страна.

Изпълнителят се задължава да съблюдава за спазването на работното време и почасовия график, регламентиращ сесиите на пързаляне и почистване на леда на съоръжението. Изпълнителят следва да използва технология за почистване на леда, която да не нарушават целостта на повърхността на пързалката. Да отстранява натрупалите се скреж и сняг извън ледената пързалка на подходящо място, което да не затруднява движението на преминаващи граждани и да доведе до компрометиране на настилката.

Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.
Изпълнителят трябва да спазва изискванията на нормативната уредба за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на обекта.

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други по действащите в страната стандарти и технически нормативни документи.

При обслужването на гардероб за 200 чифта кънки и почистването и полирането на ледената пързалка Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на определения за целта терен.
След приключване на почистването на ледената повърхност Изпълнителят е длъжен да изхвърли скрежа и снега на посочено от Възложителя място и да съблюдава за липса на отпадъци на терена.
Текущ контрол по време на почистването ни повърхността на ледената пързалка и обслужването на гардероб с 200 чифта кънки се осъществява от Възложителят.

Функционалното поддържане на ледената пързалка трябва да осигури пълна надеждност и безопасност на ползвателите. За целта е нужен ефективен и постоянен качествен контрол върху състоянието на повърхността на ледената пързалка, както и върху състоянието на кънките, които се предоставят на гражданите. Необходимо е извършването на услугата да дава възможност за стриктно изпълнение на утвърдения работен график и спазването на работното време. С цел добро стопанисване на предоставените под наем кънки е нужен качествен контрол върху приемането и предаването им на ползватели.

Сподели:

Още новини от деня