Община Русе търси кой да стопанисва и експлоатира регионалното депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци

2 кандидати да стопанисват и експлоатират регионалното депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци в Русе

Двама са кандидатите да стопанисват и експлоатират регионалното депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан. „Берус“ ООДи „Рисайклинг енд уейст калекшън“ депозираха до 15 декември оферти в откритата процедура. Предстои отварянето им. За целта се отделят половин милион лева без ДДС.

“Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан” е изградено върху площ от 292,4 дка общинска земя, от които 25,4 дка са отредени за клетки за опасни отпадъци. Площадката на депото се намира в местността “Под Ормана”, източно от град Русе, на около 2 450 м от последните жилищни квартали на града и на около 2 500 м западно от село Николово.

На територията на депото са изградени:

 – 3 броя клетки (клетка І, ІІ и ІІІ) за неопасни отпадъци, в които е предвидено да се депонират съвместно битови и производствени отпадъци, които нямат опасни свойства;

– 2 броя клетки за инертни отпадъци (клетка VІ и VІІ) и

– 2 броя клетки за опасни отпадъци.

В границите на площадката на депото има свободни терени, предвидени за изграждане още 2 броя клетки за неопасни отпадъци (клетки ІV и V), както и на клетки за опасни отпадъци.

На площадката на депото са изградени следните сгради и съоръжения: контролно-пропускателен пункт (КПП) и електронна везна; дизелагрегат; трафопост; автомивка за измиване колелата на автомобилите; мивка за измиване на контейнерите; каломаслоуловител; Пречиствателна станция за отпадъчни води (инфилтрат); ремонтна работилница; Сондажен кладенец и резервоар за техническа вода; стопанска сграда (гараж); модулна станция за светли горива с вместимост 5 м3.

Клетките за неопасни отпадъци представляват ями, оформени чрез изкопаване на съществуващия терен и откоси с наклон 1:3. Отделните клетки са разделени с насипна стена, изпълнена чрез насипване на льос. Дъното и откосите на клетките са оформени като основата е уплътнена чрез валиране с валяк; върху уплътнената основа е изпълнен минерален запечатващ пласт от льосоцимент. Положена е изолационна геомембрана от полиетилен висока плътност (ПЕВП) и защитен слой от геотекстил върху нея.

В клетките е положен дренажен слой от промита речна баластра с размери 5-60 мм и дебелина 50 см върху дъното и 30 см върху откосите.

Клетките за опасни отпадъци са разположени в югоизточния край на площадката върху площ 25 400 м2. Клетките за опасни отпадъци са две, всяка от тях с размери: дължина 56 м, широчина 15 м и дълбочина 2,8 м. Дъното на клетките е изпълнено от 30 см бетонова настилка, а стените им са изградени със сулфатоустойчив цимент с дебелина 30 см. Дъното и стените на клетките са изолирани с геомембрана 2,5 мм ПЕВП и защитен геотекстил.

Инфилтратът (водите, които се просмукват през тялото на депото) от клетките за неопасни и инертни отпадъци се улавят и отвеждат към пречиствателна станция за отпадъчни води, изградена на територията на депото. След пречистването им водите се заустват в колектор на “Дунарит” АД.

Около депото е изградена охранителна канавка, която отвежда дъждовните води извън територията на площадката; същите заустват в сухо дере.

Газовите емисии, образувани при анаеробните процеси на биоразграждане на отпадъците, депонирани в клетките за неопасни отпадъци, ще се улавят и отвеждат до инсталация за изгаряне на биогаз посредством газоотвеждаща система. Биогазът ще се изгаря в топлоизолирана високотемпературна горелка (горивна камера). Инсталацията за изгаряне на биогаза е произведена от HAASE Energietechnik, Германия. Същата ще започне да се експлоатира след изграждане на газоотвеждаща система на първата запълнена клетка за неопасни отпадъци. Биогазът, постъпващ в инсталацията за изгаряне на биогаз, ще се изгаря на открит факел.

Всяка от клетките представлява стоманобетонова вана с размери 56,00/15,00 м и дълбочина 2,80 м, като се изгражда и бетонов борд с височина 0,50 м. По дъното и стените е изпълнена изолация, защитна геомембрана с дебелина 2,5 мм и геотекстил. По дъното върху геомембраната е изпълнена армирана стоманобетонна плоча. Стените и покрива на надземната част на клетките са метални. След запълване с отпадъци и полагане на горния пласт геомембрана, надземната метална част ще се демонтира. Същата конструкция ще се ползва за бъдещи клетки за опасни отпадъци.

В едната от клетките ще се съхраняват временно луминесцентните  лампи от  демонтажа на уличното осветление и опасни отпадъци от аварийни ситуации – инцидентни разливи, замърсени почви и др. На покривната конструкция на сградата над помещението за складиране е предвиден ел. телфер 500 кг за разтоварване и подреждане на тръбите с луминесцентните лампи. В останалата част на същата клетка ще се депонират в подходящи опаковки опасни отпадъци от аварийни ситуации.

Разтоварването на опасните отпадъци ще става посредством предвидения ел.телфер, а подреждането на опакованите опасни отпадъци ще става с електрокар с повдигач.

Експлоатацията и стопанисването на регионалното депо следва да се осъществява при спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците (Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г., изм., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г.; изм. с Решение № 11 от 10.07.2014 г. на КС на РБ – бр. 61 от 25.07.2014 г.; бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила от 28.11.2014 г., бр. 14 от 20.02.2015 г.), Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.), Наръчник за експлоатация на депото, Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри. (обн. ДВ бр.51 от 20.06.2014 г., в сила от 03.06. 2014 г.) и други нормативни актове. Операторът следва да спазва всички условия на Комплексно разрешително № 181-Н1/2010 или неговите изменения/допълнения.

Количеството на отпадъците, които са обезвреждани на територията на площадката на регионалното депо за периода 2017- 2020 година е както следва:

Таблица № 1 Количеството депонирани отпадъци на „Регионално депо – Русе” през 2017 г., 2018 г., 2019 г. и 2020 г.

ГодинаОтпадъци, обезвредени в клетка за неопасни отпадъци, в т.ч. земни маси, т/гОтпадъци, обезвредени в клетки за инертни отпадъци, т/гОбщо депонирани отпадъци, т/г
201787 941,60908,2288 849,82
201893 960,721 884,5495 845,26
201989 296,46817,8890 114,34
2020*56 092,58199,1856 291,76
Общо327 291,363 809,82331 101,18
Сподели: