Община Русе упражнява правата си на едноличен собственик на капитала в осем търговски дружества

Община Русе упражнява правата си на едноличен собственик на капитала в осем търговски дружества, от които две са регистрирани като търговски дружества по смисъла на Търговския закон, а останалите шест са лечебни заведения, преобразувани по реда на Закона за лечебните заведения.

С цел определяне на общите стратегически цели на общинските дружества и ключовите показатели за изпълнение на финансови и нефинансови цели са изготвени бизнес-програми за планиране дейността на всяко търговско дружество за периода 2021–2023 година, които са одобрени от Общинския съвет.

От управителите на общинските дружества са представени годишни финансови отчети, годишни доклади за дейността и за изпълнението на финансовите и нефинансовите цели. Изготвени са индивидуални финансово-икономически анализи   на всяко дружество, които са обсъдени и приети от Комисията за оценка финансово-икономическите резултати на общинските еднолични търговски дружества за финансовата 2020 година.

Изготвен е Годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските публични предприятия през 2020 г., който е одобрен от Общинския съвет.

Цялата информация, свързана с тримесечното и годишното отчитане на дейността на общинските еднолични търговски дружества е оповестена на интернет страницата на Общината.

От „Общински пазари“ ЕООД е внесен дивидент в размер на 104 994 лева за финансовата 2020 г. В общинския бюджет дружеството е внесло и такси по реда на Наредба №16 на Общински съвет Русе в размер на 162 338 лева.

Общината продължава политиката за освобождаване на лечебните заведения от внасяне на дивидент, с оглед използване на финансовите средства за инвестиции в материалната база и ново медицинско оборудване.

Търговските дружества с общинско участие в капитала не са внасяли дивидент за отчетния период.

Сподели: