компостери

Община Русе ще дари множество компостери, придобити по проект „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“

Компостирането е един от най-ефективните начини за предотвратяване на реалната опасност от екологична катастрофа. Това е процес, при който органичните вещества се разграждат и се превръщат в хумусоподобен материал, наречен компост. Това е най-добрият начин за управление и рециклиране на органични отпадъци, което го прави уникален и незаменим.

Депонирането на тези отпадъци допринася значително за парниковия ефект, защото биогазът, отделящ се при разграждането им съдържа предимно метан, който е с най-мощен ефект по отношение изменението на климата. Ето защо за намаляване на вредното въздействие върху околната среда в европейското и националното законодателство са въведени изисквания за поетапно намаляване на количеството на биоразградимите битови отпадъци, обезвреждани чрез депониране.

Компостирането се приема за най-полезният от екологична гледна точка начин за справяне с биоразградими отпадъци, както и за икономически целесъобразен, поради следните причини:

• Намаляват се емисиите и разходите, свързани с транспортирането на биоотпадъците и готовия компост;

• Гарантира се внимателен контрол на използваните материали;

• Намалява се значително количеството на битовите отпадъци, достигащо до депата, а от там и разходите за депониране, както и намаляване на образуването и освобождаването в атмосферата на парникови газове;

• Ограничава се количеството на депонираните биоразградими битови отпадъци, в съответствие с изискванията на екологичното законодателство;

• Спестяват се средства, като се намалява необходимостта от закупуване на органични и минерални торове;

• Създават се условия за отглеждане на екологично чиста продукция.

С дейностите по компостиране на мястото на образуване на биоразградими отпадъци се изпълнява дейността по предотвратяване образуването на отпадъци.

Във връзка с подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Р-33-421/16.09.2021 г. по проект № BGENVIRONMENT-3-002-0005-C01 „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“ по Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени (ООСКП)“, финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИК) 2014-2021 г., с програмен оператор Министерство на околната среда и водите са закупени 108 бр. пластмасови компостери с обем 1000 л. за разделно събиране на биоразградими отпадъци .

В тази връзка плануваме закупените по проекта 108 бр. пластмасови компостери с обем 1000 л. за разделно събиране на биоразградими отпадъци, да бъдат раздадени на всяко едно от малките населени места на територията на община Русе, които са 32 бр.  и на домовете за социални услуги в община Русе, които са 29 бр. Останалите компостери да бъдат раздавани на гражданите събрали най-много точки в своите клиентски карти от предадените количества отпадъци от домакинствата на територията на община Русе в мобилните центрове в края на всяка календарна година.

За компостерите, които ще бъдат предадени на кметовете на малките населени места и на директорите на домовете за социални услуги в община Русе, са подадени заявления с изявено желание от тяхна страна за получаването им.

Компостерите ще бъдат използвани при извършваните от тях дейности по поддръжка на озеленените площи.

Целта на даряването на компостерите е да покажем и убедим жителите на община Русе, че отпадъкът е ресурс, който ние можем да превърнем в полезен материал (компост), както и не на последно място да се възпита в подрастващото поколение мислене и стремеж за опазване на околната среда и ресурсите. По този начин се предотвратява депонирането, изгарянето на растителния отпадък и се затваря цикълът, в който от отпадък се произвежда почвен подобрител и така се създават условия за отглеждане на екологично чиста продукция.

Съгласно чл. 46, ал. 8 от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, даряването на движими вещи – частна общинска собственост се извършва от кмета на Общината, след решение на Общински съвет – Русе.

Днес Общинският съвет в Русе даде своето съгласие Община Русе да дари в полза на всяко от физическите лица, кметовете на малките населени места и на директорите на домовете за социални услуги в община Русе, посочените в списъци – Приложение № 1 и Приложение 2, неразделна част от настоящото решение, съответен брой движими вещи – частна общинска собственост – компостери закупени по проект № BGENVIRONMENT-3-002-0005-C01 „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“ по Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени (ООСКП)“, финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИК) 2014-2021 г., с програмен оператор Министерство на околната среда и водите.

Сподели: