Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Русе припомни за правилата за безопасност през ловния сезон

Община Русе ще дари РД ПБЗН – Русе

Служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Русе има нужда от 4 броя двукрилни портални врати, за защита на противопожарните машини и техника, с които службата осъществяват своите функции по опазване живота здравето и имуществото на населението на Община Русе.

В активите на община Русе са заприходени: 2 бр. двукрилни портални врати изработени от метална конструкция с антикорозионно покритие и стъклопакет с размери 3210 см. на 3570 см. и 2бр. двукрилни портални врати изработени от метална конструкция с антикорозионно покритие и стъклопакет с размери 3250 см. на 3450 см.

Съгласно чл. 26, ал. 2, т.4 от Наредба №1 на общински съвет Русе, разпореждането с движими вещи частна общинска собственост може да се осъществи чрез дарение, а съгласно чл.46, ал.8 от същата наредба, дарение на движими вещи частна общинска собственост се извършва от кмета на общината, след решение на общинския съвет.

Считам, че Община Русе следва да подпомогне дейността на служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Русе, поради което кметът предлага общината да дари на служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Русе следните движими вещи частна общинска собственост: 2бр. двукрилни портални врати, изработени от метална конструкция с антикорозионно покритие и стъклопакет, с размери 3210 см. на 3570 см. и 2бр. двукрилни портални врати, изработени от метална конструкция с антикорозионно покритие и стъклопакет, с размери 3250 см. на 3450 см. на обща стойност 4900лв без ДДС.

Днес Общински съвет – Русе даде своето съгласие Община Русе да дари на служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Русе следните движими вещи частна общинска собственост:  

2 бр. двукрилни портални врати изработени от метална конструкция с антикорозионно покритие и стъклопакет с размери 3210 см. на 3570 см. на стойност 2450 лв. без ДДС.

2 бр. двукрилни портални врати изработени от метална конструкция с антикорозионно покритие и стъклопакет с размери 3250 см. на 3450 см. на стойност 2450 лв. без ДДС.

Сподели: