тролейбус

Община Русе ще договаря пряко доставката на употребяваните тролейбуси

Време за прочитане: < 1 мин.

С Решение № 1/ 18.02.2019 г. е открита процедура по вид открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет предмет “Доставка чрез покупка на употребявани тролейбуси категория М3 клас I за нуждите на Общински Транспорт Русе АД по две обособени позиции.

С Решение № 118/26.03.2019 г., процедурата е прекратена, като мотивите за прекратяването са: не е подадена нито една оферта за участие в процедурата по нито една от обособените позиции. Съгласно чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП, възложителят може да проведе пряко договаряне с определени лица, когато процедурата за възлагане чрез публично състезание е прекратена, тъй като няма подадени оферти или подадените оферти са неподходящи и първоначално обявените условия не са съществено променени.

320 000 лева без ДДС е отделило „Общински транспорт Русе“ АД за закупуване на тролейбусите.

Сподели:

Още новини от деня